Protų mūšis Atlantoje/Battle of the Minds in Atlanta

Scroll down for English translation

Paminėk šią Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją, dalyvaudamas Protų mūšyje! Pirmą kartą Atlantos lietuvių bendruomenė organizuoja žaidimą-viktoriną ir kviečia tave, tautieti, pasitikrinti savo žinias apie Lietuvą ir Pasaulį draugiškame proto mūšyje.

Žaidime laukiame visų, kurie:
– yra 14 metų ir daugiau;
– turi laisvų $15 (dalyvio mokestis);
– mėgsta komandinius žaidimus;
– supranta/ kalba lietuviškai (žaidimas vyks lietuvių kalba);
– myli Lietuvą!

Po alinamos protų kovos kviečiame dalyvius bei visus bendruomenės narius toliau kartu pratęsti vakarą minint šią svarbią mūsų kraštui dieną su įdomiais pokalbiais, geru maistu ir vynu. Veiks mokamas gėrimų ir užkandžių baras. Meniu: kibinai su sultiniu!!!!

Laimėjusioji komanda valgo nemokamai!

Visos lėšos surinktos už gėrimų ir maisto pardavimą bus skiriamos lietuvių mokyklai “Saulė”.

Laikas: Kovo 14 d., šeštadienis, nuo 5 pm – 10.30 pm
Žaidimo trukmė: nuo 5 pm – 7.30 pm
Vieta: Woodbine Station subdivizijos klube, 3285 Pebble Hill Dr., Marietta, GA 30062

DALYVIŲ REGISTRACIJA: Kas ateisite į renginį prašome RSVP Jums siųstame Evite pakvietime. Kas norėsit dalyvauti ir Protų Mūšyje – prašome užsiregistruoti čia: http://bit.ly/2RQuXci_ProtuMusis

Kibinai su sultiniu


Celebrate March 11th, Lithuanian Independence Restoration Day, by participating in the “Battle of the Minds!” For the first time, the Atlanta Lithuanian Community is organizing a quiz game and inviting you and your friends to test your knowledge of Lithuania and the World in a friendly battle of the minds.

We welcome players who…
– Are at least 14 years old;
– Are willing to pay $15 to participate;
– Like team games;
– Understand/speak Lithuanian (the game will be in Lithuanian); and
– Love Lithuania!

Following the “Battle of the Minds,” all participants and members of the community are invited to continue to spend the evening together and celebrate this important day for our country with fun conversations, good food and wine. The menu will feature “Kibinai” with broth, and there will be a cash bar as well.  The winning team eats for free!

All the funds raised from the sale of drinks and food will benefit the Lithuanian School “Saulė.”

Date: Saturday, March 14, 2020 – 5:00 pm – 10:30 pm
Game Time: 5:00 pm – 7:30pm
Location: Woodbine Station Subdivision Club, 3285 Pebble Hill Dr., Marietta, GA 30062

PARTICIPANT REGISTRATION: Please RSVP to the Evite Invitation already sent to the community or sign up here:  http://bit.ly/2RQuXci_ProtuMusis

 

Vasario 16-oji Atlantoje/February 16th Celebration in Atlanta

Scroll down for English translation

Mieli Atlantos lietuviai ir Jų draugai,

Kviečiame Jus, paminėti gražią ir svarbią mums visiems lietuvišką datą- Vasario 16-ąją! Renginys vyks šestadienį, Vasario 15 dieną.

Ta proga mus aplankys JAV LB Valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius. Vakaro pradžioje vyks trumpas metinis Atlantos Lietuvių Bendruomenės susirinkimas. Po to keletas sveikinimų šios šventės proga ir pokalbis su gerb. JAV LBV Pirmininku. Vėliau vaišinsimės mūsų Bendruomenės Valdybos organizuotu ir visiems dovanojamu kugeliu! Pasivaišinus kviesime pažiūrėti vieną iš dviejų lietuviškų filmų: “Kelionė namo” 2019 arba “Vaikai iš Amerikos viešbučio” 1990.

Įėjimas į renginį nemokamas, bet veiks mokamas baras;). Taip pat kviečiame ir raginame atsinešti po lėkštę užkandžių sau ir draugui.

Renginys vyks Vasario 15 dieną ir prasidės apie 5pm adresu “Castlebrook” subdivizijos klube (Pas Kazlauskus), 4910 Piney Grove Dr., Cumming, 30040.

Kas planuojate ateiti, RSVP Evite pakvietime. Kas negavote Evite pakvietimo – užsirašyti gauti bendruomenės pakveitimus galite čia: lietuviaiatlantoje.org/tapk-nariubecome-a-member/

Siūloma Metinio ALB narių susirinkimo dienotvarkė

Finansinė ataskaita, kontrolinės komisijos ataskaita, Atlantos atstovų rinkimai į Apygardos suvažiavimą, ateinančių metų renginiai ir planai, pranešimai.

Pokalbis su JAV LB Krašto Valdybos pirmininku Arvydu Urbonavičiumi.

Praėjusiais metais Valdybą išrinkome 2-ų metų laikotarpiui, tai šiais metais Valdybos rinkimų nebus.

Pradėsime laiku. Nevėluokite.

Laukiam!
_ _ _ _ _

Dear Atlanta Lithuanians and friends of the community;

You are cordially invited to celebrate an important and great day for all Lithuanians – February 16th !  The event will take place on Saturday, February 15th.

Arvydas Urbonavičius,  President of the National Lithuanian American Community will visit our Community during this event. The night will begin with a short annual meeting. Afterwards, there will be a few announcements as well as a conversation with  the Hon. President Urbonavičius.

Later, “kugelis” made by and donated by members of the Community’s Board  will be served, followed by the screening of one of two Lithuanian movies: “Back to the Dreamland” 2019 or “The Children from the Hotel America” 1990.

The event is free to attend, but there will be a cash bar. We ask you to bring a plate of appetizers to share.

The event will take place on Saturday, February 15th at 5pm at the “Castlebrook” Subdivision Clubhouse (4190 Piney Grove Dr., Cumming, GA 30040).

Please RSVP to our  Evite invitation if you are planning to come. If you did not receive it,  please add your name here to receive our invitations: lietuviaiatlantoje.org/tapk-nariubecome-a-member/

We look forward to seeing you!

2019 m. Lietuviškos Mišios ir Kūčių vakarienė / 2019 Lithuanian Mass and Christmas Eve Dinner

English Version

Štai ir artėja pati gražiausia bendruomenės, šeimos metų šventė – Šv. Kalėdos.

Kviečiame visus į Šv. Mišias Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann’s Church, 4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062) Gruodžio 14 d. 13:30 val., kurias aukos Kunigas Gintaras Jonikas. Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 val.

Po mišių visus kviečiame Šv. Kūčių vakarui į Nolan Hall salę toje pačioje bažnyčioje. Renginys planuojamas nuo 15:30 val iki 21val.

16:15 Kunigo palaiminimas, sveikinimai, ALB 2019 metų apdovanojimai, meninė programa.

Visus pakviesime bendrai Kūčių vakarienei po šventinės dalies. Prašome atsinešti po lėkštę Jūsų mėgstamo tradicinio Kūčių patiekalo bendram stalui. Veiks baras. Atsiskaitoma grynais.

Vėliau vaikučius aplankys Kalėdų Senelis. Kad jo maišas nebūtų per sunkus, raginame tėvelius pasirūpinti tik SIMBOLINĖMIS, NEDIDELĖMIS dovanėlėmis mažiesiems. Taip pat Kalėdų Senelis ruošia keletą prizų drąsiausiems vaikams, kurie pasakys jam eilėraštį.

Bilietai:

SUAUGUSIEMS/ADULTS: $25.00
VAIKAMS/KIDS (6-18): $10.00
VAIKAMS/KIDS (0-5):
Nemokamai | Free

Taip pat galite susimokėti metinį solidarumo mokestį. Susimokėjusiems solidarumo mokestį dovanosime kalėdaičių jūsų Kalėdiniam stalui.

VIENAM ASMENIUI/INDIVIDUAL: $15.00

ŠEIMAI/FAMILY: $30.00

Tegul būna Jūsų namai pilni santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų širdys – meilės, džiaugsmo ir vilties.


Christmas, the most beautiful holiday of the winter season, is quickly approaching.

The Atlanta Lithuanian-American Community (ALAC) invites you to join us on Saturday, December 14, 2019 for Holy Mass and a traditional Christmas Eve Celebration at St. Ann’s Church (4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062).

Father Gintaras Jonikas will celebrate Mass at 1:30 pm and will hear confession starting at 12:30 pm.

Following Mass, the annual traditional Lithuanian Christmas Eve celebration will take place at St. Ann’s Nolan Hall, from 3:30 pm until 9:00 pm.

The program will begin at 4:15 pm with a special Christmas blessing by Father Jonikas, followed by welcome remarks and the ALAC 2019 Awards presentation.  The program will end with a festive cultural performance and the commemorative custom of sharing Christmas wafers and well wishes.

After the program, a traditional Christmas Eve dinner will be served.  Please bring your favorite traditional Christmas Eve dish to share.  A cash bar will be available.

Later in the evening, the children will receive a visit by Santa Claus. To prevent his bag from being too heavy, we encourage parents to bring only ONE SYMBOLIC SMALL GIFT per little one and be sure to tag the package with the child’s first and last name. Santa will also have some special gifts for those children who can recite a poem to him.

Tickets:

ADULTS/SUAUGUSIEMS: $25
KIDS/VAIKAMS (6-18): $10.00
KIDS/VAIKAMS (0-5): 
Free | Nemokamai

We also encourage you to pay/renew your annual membership fee.  In appreciation, all who pay/renew their ALAC membership will receive an envelope of Christmas Wafers to share at their Christmas table.

INDIVIDUAL/VIENAM ASMENIUI: $15.00

FAMILY/ŠEIMAI: $30.00

May your home be filled with harmony and happiness, and your heart overwhelmed with love, joy and hope.

kviečiame Atlantos lietuvių bendruomenės narius PASIŪLYTI KANDIDATUS ATLANTOS LB APDOVANOJIMAMS | NOMINATE DISTINGUISHED ATLANTA LITHUANIANS FOR THE 2019 AWARDS

2019 Lithuanian Community in Atlanta Awards

Kaip ir kasmet, kviečiame Atlantos lietuvių bendruomenės narius PASIŪLYTI KANDIDATUS ATLANTOS LB APDOVANOJIMAMS. Nominacijų laukiam iki gruodžio 2 d. Tęsdami tradiciją, ir šiais metais apdovanosime 3 lietuvius, šeimas arba organizacijas. 2 apdovanojimus skirsime “UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ Atlantos lietuvių bendruomenėje”. Čia reikia turėti galvoje ilgalaikę veiklą bet kuriuo metu nuo 1977 metų iki 2019 metų galo, ir 1 apdovanojimą – “ATLANTOS METŲ LIETUVIS” skirsime už veiklą šiais, 2019-ais metais. Praėjusių metų laureatai:

“METŲ LIETUVIS”:
2018 – Atlantos šokių kolektyvas “Jievaras”
2017 – Renata ir Juozas Kazlauskai
2016 – Giedrius Stankevičius

“UŽ ILGAMETĘ VEIKLĄ”
2018 – Roma Kličienė ir Šarūnė Stankevičienė
2017 – Justinas Bartkevičius ir Margarita Austin
2017 – metais švenčiant ALB 40-metį JAV LB Krašto Valdybos padėkos raštais apdovanoti: Virginija Šileikaitė-Thoresen, Juras Palukaitis, Šarūnė ir Giedrius Stankevičiai, Renata Micevičiūtė-Reichert
2016 – Laima Turlajus ir Atlantos lituanistinė mokykla “Saulė”
2015 – Virginija Šileikaitė-Thoresen ir Juras Palukaitis
2014 – Valentas Kairys ir Badauskų šeima: Ramunė ir Ričardas Badauskai.
2014 – Romai ir Algiui Kličiams buvo įteiktas Žalgirio medalis, kuri skiria JAV LB Krašto Valdyba.

Kaip ir pernai, kviečiame bendruomenės narius pasiūlyti kandidatus.

Kandidatus galite siūlyti siųsdami e-mailą ALB Valdybai į lietuviaiatlantoje@gmail.com, palikdami komantarą Atlantos LB FB puslapyje www.facebook.com/atlantoslietuviai, arba galit privačiai perduoti savo pasiūlymą ALBV pirmininkui Juozui Kazlauskui, juozas_kazlauskas@yahoo.com.

Sprendimą dėl apdovanojimų Valdyba priims slaptai balsuodama tarp gruodžio 2 ir 9 dienos. Per Kučių vakariene planuojame iteikti.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Pagarbiai
Atlantos LB Valdyba


NOMINATIONS FOR THE ATLANTA LITHUANIAN COMMUNITY’S DISTINGUISHED MEMBERS OF THE YEAR ARE OPEN!

Now through December 2, 2019, we invite you to nominate community individuals, families or organizations to receive one of three awards:

Two awards will be given for long-standing contribution to the Lithuanian Community in Atlanta throughout the years.

One award will be given to the Outstanding Atlanta Lithuanian Person, Family or Organization of the Year for their contributions during 2019.

Please send your nominations to the Community Board at lietuviaiatlantoje@gmail.com, by leaving a post or message on the organization’s Facebook page www.facebook.com/atlantoslietuviai, or reaching out directly to our community’s president, Juozas Kazlauskas at juozas_kazlauskas@yahoo.com.

The winners will be voted on or before December 9th via secret ballot  and will be announced at the Christmas Eve Dinner on December 14, 2019.

Respectfully,
The Atlanta Lithuanian Community Board