Renginių archyvas

Renginių Archyvas

2013

Birželio 22 d. Joninių šventė.

 

Netrukus vasarvidis – diena, kai nuo senų laikų lietuviai šventė Joninių šventę. Taigi, kviečiame visus didelius ir mažus, Jonus ir Janes į stebuklingą ir magišką Joninių naktį. Kviečiame susiburti ir pratęsti protėvių tradicijas sutinkant Jonines birželio 22-ąją dieną, prie Lanier’o ežero, kur pinsime ir vandenin leisime vainikus, skanausime lietuviškus patiekalus, žaisime žaidimus, dainuosime, šėlsime ir, žinoma, ieškosime stebuklingojo paparčio žiedo. Senovėje tikėta, kad paparčio žiedo radėjas įgyja aiškiaregystės ir išminties dovaną – išvysta, kur paslėpti pasaulio lobiai ir sugeba skaityti mintis, vėliau paparčio žiedas tapo ir laimės simboliu.

Joninių sventė įvyks birželio 22-ąją dieną, 5-tą valandą Young Deer parke prie Lanier’o ežero. Adresas: 7300 Heard Road , Cumming , GA 30041 (GA I-400, Exit #17). Įėjimas NEMOKAMAS taigi nepamirškite atsinešti savo mėgstamų skanumynų ir gardžių gėrimų.

Jokiu būdu nepamirškite geros nuotaikos, šypsenų ir, jei rasit, priskinkit ąžuolo šakų, dobilų, rasakilų, katpėdėlių, kraujažolių, ramunių, mėtų ir kitų gėlelių, kad Jūsų vainikėlis būtų pats gražiausias ir kvapniausias.

Laukiame Jūsų!

 

Atlantos LB Valdyba

 

 

Birželio 9 d. Konsulinės paslaugos Atlantoje.

Mieli Atlantos lietuviai,

Į Atlantą vėl atvyksta Lietuvos konsulato New York darbuotoja, kuri suteiks konsulines paslaugas. Priemimas vyks 2013 m, birželio 9d, sekmadienį, Saulės Lituanistinėje mokykloje Šv. Onos bažnyčioje, Mariettoje, kur tradiciškai vyksta visos mišios. Įėjimas iš kiemo pusės.

Catholic Church of St. Ann
4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062

Visus norinčius prašome registruotis

Laura Žiliajevaitė,
Consulate General of Lithuania in New York
Third secretary

Tel. : 212-354-7840 ext. 15
E-mail: 
laura.ziliajevaite@urm.lt

Atsakymus į rūpimus klausimus, pvz. kokius dokumentus reikia pristatyti ir t.t. jums gali atsakyti tik konsulato New Yorke darbuotojai.

Apgailestaujame, bet Lietuvos garbės konsulė Atlantoje ir Atlantos Lietuviu Bendruomenės tarybos nariai atsakyti į šiuos klausimus negali.

 

Atlantos LB Valdyba

Kovo 23 d. Velykin?s �v. Mi�ios

 

 

Mieli Atlantos lietuviai,

 

Kvie?iame Jus ? Velykines mi�ias, kurias kovo 23 dien? �v.Onos ba�ny?ioje

aukos kunigas Gintaras Jonikas (The Catholic Church of St. Ann, 4905

Roswell Rd., Marietta, GA 30062). Mi�ios prasid?s 13:00, i�pa�intys bus

klausomos nuo 12:00.

 

Po �vent? mi�i? gal?site pasivai�inti kava ir pabendrauti LaSalette sal?je.

Maloniai pra�ome atsine�ti saldumyn? ar u�kand�i? bendram stalui.

 

Atsine�kite po Velykin? verb?, �akel? su prasikalusiais pumpur?liais ar

koki kit? augal?l?, kuriuos kunigas pa�ventins mi�i? metu. Taip pat

nepamir�kite margu?i?, kad J?s? ma�yliai gal?t? paie�koti j? pievel?je.

 

Atlantos LB Valdyba

 

 

Vasario 16-? dien?. ALBV rinkimai, Vasario 16 �ventimas ir “The Other Dream Team” filmo per�i?ra.

Mieli Atlantos lietuviai,

Maloniai kvie?iame Jus sudalyvauti ir puikiai praleisti laik? kartu �e�tadien?, Vasario 16-t? dien?. Turime nema�ai suplanav?, tad atvykite iki 6 valandos vakaro. Renginys vyks Brierfield Clubhouse: 500 Briars Bend, Alpharetta, GA 30004

Renginio turinys:

Lietuvos valstyb?s atk?rimo dienos �ventimas

Finansin? ataskaita

Valdybos rinkimai

Art?jan?i? rengini? ap�valga

Filmo “The Other Dream Team”per�i?ra

Kaip ir kasmet, bendruomen?s valdybai reikalingi tiek aktyviausi entuziastai, tiek pasyvesni pad?j?jai, tod?l pra�ome nesivar�yti ir jeigu tik norite kuo nors pad?ti, prane�ti!

 

2012

 

Gruod�io 8 dien?. Tradicin?s mi�ios bei K??i? ir Kal?d? �vent?. �v. Onos ba�ny?ioje, Marietta.

Mieli Atlantos lietuvi? bendruomen?s nariai,

K??ios – ypatinga �eimos �vent? lietuvio gyvenime. Tai metas, kai �ventos �eimos ikv?pti, sutvirtiname savo �eimos ry�?, susitaikome, aptariame pra?jusius metus ir nuveiktus darbus. Tai vakaras, kai pasiruo�iame Naujos Prad�ios gimimui, kai priimame Vie�paties Meil? ir j? daliname kitiems.

Maloniai kvie?iame ? m?s? tradicines mi�ias bei K??i? ir Kal?d? �vent?. Viskas vyks gruod�io 8 dien?, �e�tadien?, �v. Onos ba�ny?ioje. Nuo 12:00 bus galima prieiti i�pa�inties. Mi�i? prad�ia 13:00 – pra�ome atvykti laiku! Adresas: Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Road, Marietta, Georgia

I�kart po mi�i? – �vent? ba�ny?ios sal?je (Nolan Hall). Kaip visada, kvie?iame kiekvien? lietuvi�k? nam? atsine�ti po vien? tradicin? patiekal? bendram gausiam ir gard�iam stalui. Dovan?les vaiku?iams d?kite i stebukling? Senelio mai�?, kuris bus pad?tas virtuv?je – kuo toliau nuo ma�?j? smalsuoli?. B?tinai u�ra�ykite vaiko vard? ir stenkit?s, kad dovanos b?t? daugiau simboli�kos ir nebrangios.

�vent?s metu i�vysite ir Saul?s mokykl?l?s aukl?tini? pasirodym? bei Kal?d? Senelio ir Snieguol?s vizit?. Kadangi t?veliams veiks mokamas baras, primename b?ti d?mesingiems ir karts nuo karto pri�velgti savo vaiku?ius. Kainos: vaikams iki 6 metu nemokamai, nuo 6 iki 18 – $5, suaugusiems – $10 (bendruomen?s nariams, nemok?jusiems metinio solidarumo mokes?io – $15).

Renginio metu bus galima ?sigyti plotkeli? ir susimok?ti bendruomen?s solidarumo mokest? ($15 – asmeniui, $30 – �eimai. Tax deductible!). Tai suteikia Jums ir J?s? �eimai metin? nuolaid? visiems bendruomen?s organizuojamiems renginiams.

Tegul buna J?s? namai pilni santarv?s, laim?s ir pakantumo, o J?s? �irdys – meil?s, d�iaugsmo ir vilties.

 

Atlantos LB Valdyba

 

JAV Lietuvi? Bendruomen?s Tarybos suva�iavimas Atlantoje, Rugs?jo 28 -30 dd.

Gerbiami Atlantos Lietuvi? Bendruomen?s nariai,

�i? met? rugs?jo m?n.  28, 29 ir 30 dienomis Atlantoje vyks JAV LB XX-osios Tarybos ir Kra�to Valdybos sesija. Tai ypatingas renginys – jame dalyvaus lietuvi�k? bendruomeni? atstovai  i� ?vairi? Amerikos valstij?, garb?s sve?iai – LR u�sienio reikal? ministras A.A�ubalis, LR Ambasadorius JAV �. Pavilionis, LR Generalinis Konsulas V. Serapinas, JAV Lietuvi? Fondo pirmininkas M. Kasni?nas. Tikim?s, kad mus aplankys Garb?s Konsulas R. ?esonis – jis vienas i� Atlantos bendruomen?s ?k?r?j?.

JAV LB Taryba neatsitiktinai pasirinko m?s? bendruomen? –  aktyv?s  ir ?vair?s renginiai, Saul?s mokykla, sportiniai turnyrai, internetinis puslapis labai domina Tarybos narius. Daugelis i�rei�k? susi�av?jim? m?s? jauna ir aktyvia bendruomene ir nor? susipa�inti su jos nariais.
Tai neeilin? galimyb? pabendrauti su LR vald�ios atstovais, susipa�inti su �mon?mis, kurie atstovauja JAV Lietuvi? Bendruomen? LR Seime, gauti informacijos apie Lietuvi? Fondo stipendijas, sta�uotes, student? main? programas.

Taip pat m?s? laukia puiki proga pasiklausyti �?lsmingos Biru Bar kapelos (vad. Otonas Bal?i?nas) ir drauge pasi�okti.

Atlantos LB Valdyba nuo�ird�iai kvie?ia Jus ?  i�kilming?  susipa�inimo vakar?
Mi�ios, vakarien? ir koncertas ?vyks �i? met? rugs?jo 29 dien? (�e�tadien?)
CROWNE PLAZA ATLANTA AIRPORT HOTEL
1325 Virginia Avenue
Atlanta, GA 30344

Numatoma renginio eiga:
18 val. – mi�ios su m?s?  mielu klebonu G. Joniku
19 val. – i�kilminga vakarien? su Tarybos nariais ir garb?s sve?iais. Bus pateikti amerikie?i? �efo gaminti lietuvi�ki patiekalai.
Vakarien?s kaina su koncertu yra $40 asmeniui, norintiems dalyvauti b?tina i�ankstin? registracija ir mokestis.

?ekius pra�ome ra�yti Atlanta Lithuanian Community vardu ir si?sti

335 Champions View Dr.
Alpharetta, GA 30004

Ne v?liau kaip iki rugs?jo 8 dienos. Taip pat pra�ome prane�ti dalyvi? skai?i? ir j? pavardes.
Turint klausim? kreipkit?s ? Asta Phillips tel. 404-797-2677 ar el. pa�tu asta540@yahoo.com

20 val. – kapelos Biru Bar koncertas ir �okiai – $10 �mogui
Biru Bar kapela susik?r? 2006 met? vasar?. Per pastaruosius metus kapela subrendo, prapl?t? savo repertuar? naujais �okiais ir dainomis. Muzikantai savo pasirodymais d�iugino Indianapolio, ?ikagos, Cincina?io ir kit? Amerikos miest? Lietuviu bendruomenes j? su?jimuose, jubiliejuose. Tuo pat metu Biru Bar naudojasi kiekviena proga pristatyti lietuvi�k? muzik? platesnei visuomenei – jau kelet? met? kapela yra nuolatin? Indianpolio mieste rengiamo tarptautinio festivalio dalyv?. Tad kvie?iame Atlantos lietuvi? bendrumen?s narius rugs?jo 29 dien? sutrenkti lietuvi�k? polk? ar u�traukti lietuvi�k? dain? kartu su Biru Bar kapela!

Renginio metu veiks tylusis aukcionas, meno darb? paroda ir baras.

Bir�elio 23-i? dien? – Jonini? �vent? – Young Deer parke, prie Lake Lanier e�ero.

Jonini? Naktis

Jonini? naktis, papar?io paslaptis,
Gundo mus, vilioja.
Lau�o �viesa, �velni daina,
Toli mi�kuos atkartoja.
�altam r?ke, rasos la�e,
Ie�kosim paslaptingo �iedo,
Pauk�?i? take, surasiu tave,
Kelio, taip ie�koto.
Trumpa naktis, g?sta lau�ai,
Au�ra kelia miegan?i? g?l?,
Savo galia papar?io �iede,
Saul?  mane prik?l?.
Jonini? nakt? tu prie papar?io ateik,tu  ateiki.
Jonini? nakt? papar?io paslapt? sau atskleisk,  tu atskleiski.

�tai ir v?l sutrump?ja naktys ir prailgsta kaitra alsuojan?ios dienos… Netrukus vasarvidis – diena, kai nuo sen? laik? lietuviai �vent? Rasos, Kupolini? ar dar kitaip vadinam?, Jonini? �vent?. Taigi, kvie?iame visus didelius ir ma�us, Jonus ir Janes, �okancius ir dainuojan?ius, visus norin?ius surasti savo laim?s �ied? – ? stebukling? ir magi�k? Jonini? nakt?. Kvie?iame  susiburti ir prat?sti prot?vi? tradicijas sutinkant Jonines bir�elio 23 dien?, prie Lanier�o e�ero, kur kupoliausime (rinksime ?vairius �olynus), pinsime ir vandenin leisime vainikus, skanausime lietuvi�kus patiekalus, �aisime �aidimus, dainuosime, �?lsime ir, �inoma, ie�kosime stebuklingojo papar?io �iedo. Senov?je tik?ta, kad papar?io �iedo rad?jas ?gyja ai�kiaregyst?s ir i�minties dovan? – i�vysta, kur pasl?pti pasaulio lobiai ir sugeba skaityti mintis, v?liau papar?io �iedas tapo ir laim?s simboliu.

Stebuklingasis papar?io �iedas pra�ys bir�elio 23-i? dien?, 5-t? valand? vakare Young Deer parke prie Laniero e�ero. Adresas: 7300 Heard Road , Cumming , GA 30041 (GA I-400, Exit #17).

Labai laukiame vis? laim?s ie�kotoj?, ypa? pa?i? laimingiausi?- Jon? ir Janin?.

(??jimas – $10 bendruomen?s nariams, $15 ne nariams. Vaikams iki 12m. ??jimas nemokamas, iki 18-os – $5.)

Jokiu b?du nepamir�kite geros nuotaikos, �ypsen? ir, jei rasit, priskinkit ?�uolo �ak?, dobil?, rasakil?, katp?d?li?, krauja�oli?, ramuni?, m?t? ir kit? g?leli?, kad J?s? vainik?lis b?t? pats gra�iausias ir kvapniausias. Atsine�kite ir savo m?gstam? skanumyn?.

Gegu�?s 20 d. – Gegu�in? � Motinos �vent? Stone Mountain parke.

Mama � brangiausias �mogus pasaulyje. Per j? � m?s? gyvyb?s tiltas ? gyvenim?. I� jos � patirtieji vaikyst?s stebuklai. Josios �irdy � m?s? saugumas. Ilg?damasi savo vaik? mamos �irdis lyg nematoma pauk�t? perskrenda pat? Okean?� Kai netenkame mam? � liekame visi�ki Pasaulio na�lai?iai�
Pagerbkime jas Stone Mountain Parke Gegu�?s 20 dien?, 10 valand? vyksian?ioje Gegu�in?je � Motinos �vent?je. Apgaubkime �alia esan?ias mamas d?mesiu, toli esan?ias su�ildykime prisiminimais… Parke smagu ir pasportuoti, tod?l laukiami  ma�i ir dideli su dvira?iais, trira?iais, ketura?iais  k?diki? ve�im?liais ?veikti 5 mi Motinu garbei. Tai ne sporto var�ybos, o malonus pok�tas aktyviai papramogauti.

T? pa?i? dien? pamin?sime Atlantos lietuviu moter? klubo vieneri? met? sukaktuves.

Renginio eiga:
10val. Renkames i sportine susitikimo dali, ejimas aplink kalna.
1val. Renkam?s prie staliuk?  pasid�iaugti pavasariu ir vieni kitais.
2 val. �Saul?s� mokykl?l?s program?l?.
3 val. Skanausime tort?, paminint moter? klubo 1 metukus.

�vent? nemokama.
�Saul?s� mokykl?l? pasir?pins vaiku?i? maistu.
Suaugusieji bendram stalui vai�es susive�a patys.

?va�iavimas ? park? – $10. Renkames �The Studdard Picnic Area.� Pikniko vieta  randasi kitoj pus?j  Robert E. Lee Blvd.  prie� �the Riverboat Marina Complex.� (Pikniko vieta kitoj pus?j  gatv?s nuo Marinos. Kaip atva�iuosite ? parka, va�iuokite link tos vietos kur kalne matyti i�kaltas paveikslas. Turite prava�iuoti pak?limo ? kaln? viet? ir po de�in? bus pikniko vieta, o kitoj pus?j Marina)

Gegu�?s 6 d. – Motocikl? sezono atidarymas.

Programa:
9:00 renkam?s Starbucks kavin?je, GA-400 #14 (906 Buford Hwy Cumming, GA 30041)
9:30 startuojame link �iaurin?s Georgijos kaln?
10:30 stojame u�sipilti degal? Dahlonega, GA
12:00 poilsio pertrauk?l? �Blood Mountain� vir�?n?je
14:00 piet? pertrauka �Vogel� parke
15:00 linksma dalis, baikeri? �aidyn?s, prizai�
17:00 traukiam link nam?!

Baland�io 27 d. – Atvelykio Mi�ios.


Balandis visus mus d�iugins ne tik saul?tu dangumi, atbundan?ia gamta, bet ir pakvies �v?sti Velykas. Velykos � svarbiausia daugelio krik�?ioni? �vent?, kuri m?s? prot?vi? buvo �ven?iama kaip gamtos atbudimo �vent?, kuria i�rei�kiamas didelis d�iaugsmas d?l galutin?s Dievo s?naus pergal?s prie� mirt?, nes b?tent mirdamas Kristus i�vadavo �monij? nuo prigimtin?s nuod?mes.
�is balandis mus prad�iugins ne eiliniu �iauli? Vyskupo, Jo Ekselencijos, Eugenijaus Bartulio vizitu. Vizito metu, Vyskupas suteiks sutvirtinimo sakrament? jaunimui ir visiems, kurie n?ra pri?m? �io sakramento.
Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas baland�io 27 dien?, 20 val. �v. Onos ba�ny?ioje (The Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062) Donnallan Room.
Visi norintys turi b?ti sulauk? dvylikos met? ir vyresni, pakrik�tyti,pri?m? pirm?j? komunij? ,o taip pat turi tur?ti krik�to pa�ym?jimus arba j? kopijas.
Baland�io 27 d., 20 val. �v. Onos ba�ny?ioje vyks �v. Mi�ios, kurias laikys vis? m?s? mylimas kunigas Gintaras Jonikas.
I�pa�intys bus klausomos nuo18 val.
17 val. pra�ome rinktis ? Donnallan Room pasivai�inti kava ir arbata, o tai pat pabendrautii su Jo Ekselencija Vyskupu.

 

Vasario16-oji � Lietuvos valstyb?s atk?rimo diena

Jau tradicija tap?s Atlantos Lietuvi? Bendruomen?s organizuojamas renginys Lietuvos Valstyb?s atk?rimo dienai pamin?ti, kuris ?vyks vasario 18-? dien?, �e�tadien?, 14785 Champions View Pkwy, Alpharetta, GA 30004. Prad�ia – 5-? valand? po piet?. Prad?sime Atlantos Lietuvi? Bendruomen?s Valdybos rinkimais. Lietuvi? Bendruomen?s Valdybos rinkimai: kvie?iami visi bendruomen?s nariai, valdybos nariai, pad?j?jai. Kvie?iame taip pat naujus narius prisijungti prie valdybos veiklos. V?liau bus pristatyta valdybos veiklos ataskaita u� 2011 metus, pristatyta trumpa Vasario 16-osios istorija. Po to �i?r?sime Jono Vaitkaus 2004-ais metais i�leist? film? �Vienui vieni�. Kvie?iame visus, renginys nemokamas! Maloniai pra�ome atsine�ti po l?k�t? vai�i? bendram stalui. Jei turite koki? nors klausim?, pageidavim? ar patarim? ra�ykite mums adresu lietuviaiatlantoje@gmail.com arba susisiekite su bet kuriuo i� Valdybos nari?

2011

Gruod�io 10 d. 13 val. – Kal?din?s mi�ios �v.Onos ba�ny?ioje ba�ny?ioje.

Gruod�io 10 d., vakare – K??ios �v.Tomo Akvinie?io ba�ny?ios sal?je.

��iemos �armoj sustokim
pagalvoti
kas nuveikta, ko siekta,
kaip gyventa.
O kaip surasti t?
gra�iausi? �od?
art?jan?iai �mogaus ir
�em?s �ventei�
(A.Martinaitis)

K??ios – ypatinga �vent? lietuvio gyvenime. Tai metas, kai stabtelime ir susitaikome, atleid�iame, pamir�tam nuoskaudas ir pasid�iaugiame �mon?mis, praturtinan?iais m?s? gyvenim?.Tai vakaras, kai pasiruo�iame Naujos Prad�ios gimimui, kai priimam Vie�paties Meil? ir j? daliname kitiems.

�iemet m?s? K??i? �vent? bus ypatinga-  j? prad?sime �v. Mi�iomis, kurias aukos kunigas Gintaras Jonikas, o baigsime tradicine K??i? vakariene. �v. Mi�ios prasid?s 13val. (i�pa�intys bus i�klausomos nuo 12 val.) gruod�io 10 d. �v. Onos ba�ny?ioje (Church of St. Ann, 4905 Roswell Road, Marietta, GA 30062).

Po mi�i? kvie?iame Jus ? i�kilming?  Atlantos lietuvi? bendruomen?s K??i? vakarien?, kuri vyks t? pa?i? dien?, po mi�i?, 16 val., tik kitoje- �v. Tomo Akvinie?io ba�ny?ioje (535 Rucker Road, Alpharetta, GA 30004) .

Renginys vaikams iki 6 met? nemokamas, nuo 6 iki 18 met?- $5, suaugusiems – $10 ( bendruomen?s nariams, nemok?jusiems metinio solidarumo mokes?io -$15). Maloniai pra�ome atsine�ti po l?k�t? tradicinio lietuvi�ko k??i? maisto bendram stalui ir taip pasidalinti savo nam? �iluma su visa bendruomene.

Vakaro metu matysite “Saul?s” mokykl?l?s parengt? vaiku?i? program?l?. Ma�uosius aplankys ilgai laukti Kal?d? senelis ir Snieguol?. T?veliai, jei norite, kad Kal?d? senelis ?teikt? J?s? vaikams dovan?l?, ?d?kite j? ? senelio mai�? su gav?jo vardu.
Teb?nie J?s? namai pilni santarv?s, ramyb?s, laim?s ir pakantumo, o J?s? �irdys – meil?s, d�iaugsmo ir vilties.

Laukiame vis? gruod�io 10 dien?.

Atlantos LB Valdyba

Lapkri?io 6 d. – Lietuvi? teniso turnyro final? diena.

Atlantos Lietuviu Lauko Teniso Klubas
770-656-0900

Spalio 29 d. – Haloweeno vakarelis Yates Sports Pub’e

Halloween�as- vienintelis vakaras metuose, kai drauge �?lsta raganos, velniai, pabaisos, angelai, politiniai veik?jai ir pasak? herojai.

Ta proga kvie?iame visus: didelius ir ma�us susirinkti Yates Sports Pub, 9945 Jones Bridge Road, Alpharetta, 30022 spalio 29 dien?, �e�tadien?, 18 val. ir d?kti, �?lti, t?sintis iki i�nakt? arba kol u�teks j?g?.

Geriausio ir i�radingiausio kostiumo savininkas bus apdovanotas prizu!  Dr?siausiems (i�dr?susiems ateiti be kostiumo) ??jimo mokestis – $5.

Laukiame vis? !!!

Spalio 1 d. – Vakaras Mikalojaus Konstantino ?iurlionio k?rybos 100-?iui pamin?ti

Min?jimas ?vyks spalio 1 dien?, 18:30 val. Vokie?i? kult?ros centre (Goethe- Zentrum),

1197 Peachtree Street N.E.
Colony Square, Plaza Level
Atlanta, GA 30361
Tel 404 892-2388

Vakaras skirtas suaugusiems, kurie gal?s pasivai�inti taure vyno, susitikti su ?domiais sve?iais ir i�klausyti

�inomo kritiko Stasio Go�tauto paskaitos apie M.K. ?iurlionio gyvenim? ir k?ryb?

bei pasaulinio garso pianisto Gabrieliaus Aleknos atliekamos M.K. ?iurlionio muzikos.

Stasys Go�tautas studijavo Fordham�o universitete, Niujorko universitete, d?st? Wellesley universitete, taip pat Bostono ir Teksaso universitetuose, jis yra para�?s daug knyg? meno ir kult?ros temomis, viena i� j? �?iurlionis: Painter and Composer: Collected Essays and Notes�.

Gabrielius Alekna u�?m? antr? viet? tarptautiniame Bethoveno pianist? konkurse Vienoje (Austrija) 2005 m., taip pat atliko solo partijas su Vienos radijo simfoniniu orkestru ir D�iulijardo orkestru Niujorke.

Pra�ome visus sve?ius pasipuo�ti i�kilmingam vakarui tinkan?iais drabu�iais (business/informal attire).

U� ma�inos pasistatym? mok?ti nereik?s.

Si?loma labdaros vakaro auka $10, aukos skiriamos Atlantos lietuvi? bendruomen?s veiklai remti.

Rugs?jo 10 d. – Lituanistines mokykl?s “Saul?” mokslo met? prad�ios �vent?

�imtas zuiki? susirinko,
Net �alia girel? linko.
Pakalb?j? pasitar?,
Jie mokykl? atidar?.

Visus visus, ma�us ir didelius, Atlantos Lituanistin? mokykla �Saul?� ir Atlantos lietuvi? bendruomen? kvie?ia i�lyd?ti vasar? ir pasitikti naujus mokslo metus.
�vent?s metu piknikausime bei kviesime visus dalyvauti �eimos estafet?se, �aisti vaik? mokykl?l?je pam?gtus �aidimus ir sukti galvas prie ?vairi? galvos?ki?.
�vent? ?vyks �e�tadien?, rugs?jo 10 dien?, Young Deer parke Lake Lanier e�ero pakrant?je. �vent?s prad�ia 12 valand?. Pra�ome atsive�ti ger? nuotaik? bei didel? nor? �aisti ir i�dykauti!
Nekantriai vis? lauksime!

Birzelio 25 d. – Jonines

Ak, kaip jis si?buoja,
Ak, kaip jis �ydruoja,
Ak, kaip jis baltuoja!
Skamba
Skambaluoja
V?j? papart?lis,
V?jo papartys!

Sigitas Geda

�tai ir v?l sutrump?ja naktys ir prailgsta kaitra alsuojan?ios dienos… Netrukus vasarvidis-diena, kai nuo sen? laik? lietuviai �vent? Rasos, Kupolini? ar dar kitaip vadinam?, Jonini? �vent?. Taigi, kvie?iame visus prat?sti prot?vi? tradicijas ir sutikti Jonines bir�elio 25 dien?, prie Lanier�o e�ero, kur kupoliausime (rinksime ?vairius �olynus), pinsime ir vandenin leisime vainikus, skanausime lietuvi�kus patiekalus, �aisime �aidimus, dainuosime, �?lsime ir, �inoma, ie�kosime stebuklingojo papar?io �iedo. Senov?je tik?ta, kad papar?io �iedo rad?jas ?gyja ai�kiaregyst?s ir i�minties dovan?- i�vysta, kur pasl?pti pasaulio lobiai ir sugeba skaityti mintis, v?liau papar?io �iedas tapo ir laim?s simboliu.

Stebuklingasis papar?io �iedas pra�ys bir�elio 25-t? dien?, 5-t? valand? Young Deer parke prie Laniero e�ero. Adresas: 7300 Heard Road , Cumming , GA 30041 (GA I-400, Exit #17 ). Labai laukiame vis? laim?s ie�kotoj?, ypa? pa?i? laimingiausi?- Jon? ir Janin?.

??jimas – $10 bendruomen?s nariams, $15 ne nariams. Vaikams iki 12m. ??jimas nemokamas, iki 18-os – $5.)

Jokiu b?du nepamir�kite geros nuotaikos, �ypsen? ir, jei rasit, priskinkit dobil?, rasakil?, katp?d?li?, krauja�oli?, ramuni?, m?t? ir kit? g?leli?, kad J?s? vainik?lis b?t? pats gra�iausias ir kvapniausias.Atsine�kite ir savo m?gstam? skanumyn?.

Iki greito!

ALBV

VI-as Atlantos lietuvi? lauko teniso turnyras

Gerbiamieji,
kvie?iame registruotis i jau 6-?j? Atlantos lietuvi? lauko teniso turnyr?!

Gegu�?s – bir�elio m?nesiais vyks moter? dvejetai ir vyr? dvejetai.
Moter? vientai, vyr? vienetai ir mi�r?s dvejetai vyks, kaip ir pra?jusiais metais, ruden?.

Pavasario dalyvi? registracija vyks iki baland�io 24-os dienos. Prad�ia gegu�?s 2 dien?.
Kiekvienam dalyviui apytikriai planuojama zaisti po vienas rungtynes per 10 dien?. Dalyviai tarusavy susitaria kur ir kada �aisti.

Turnyre kvieciame dalyvauti lietuvius, j? �eim? narius, bei draugus nelietuvius.
Detalesn? informacija – rasykite i jurasjuras@hotmail.com

lauksim atsiliepiant

Juras
Atlantos Lietuvi? Lauko Teniso Klubas
770-656-0900

Gegu�?s 7 d. – “Saul?s” mokyklos mokslo met? u�darymas

Visus visus kvie?iame atvykti ? Atlantos lituanistin?s mokyklos �Saul?� mokslo met? u�darymo �vent?! ? �? smag? vaik? rengin? kvie?iame ne tik mokykl? lankan?ius, bet visus Atlantos lietuvi? vaikus, tad paraginkit savo draugus bei pa�?stamus!

�vent? ?vyks gegu�?s 7 d., �e�tadien?, iprastoje vietoje prie Lake Lanier (Young Deer Park, 7300 Heard Rd, Cumming, GA 30041), nuo 11 val. ryto iki 2 val.dienos. Pusdienis bus pilnas linksm? �aidim?  ir u�duo?i? vaikams bei t?veliams!

Vaikus ir t?velius vai�insime de�rel?mis ir kop?stais. Jei atsive�tum?te vai�i? bendram stalui, butu puiku!

Iki pasimatymo!

�Saul?� mokytojos

 Gegu�?s 8 d. – Atlantos lietuvi? motociklinink? sezono atidarymas.

Nemokamas Renginys Visai �eimai

Programa:

9:00 renkam?s Starbucks kavin?je, GA-400 #14 (906 Buford Hwy Cumming, GA 30041)

10:00 startuojame link �iaurin?s Georgijos kaln?

11:00 stojame u�sipilti degal? Dahlonega, ga

12:30 poilsio pertrauk?l? �Two Wheels Only� u�eigoje

14:00 piet? pertrauka Vogel parke

15:00 linksma dalis, baikeri? �aidyn?s, prizai

17:00 traukiam link nam?!

Auto sporto m?g?jai, �eimos nariai ir vaikai mielai kvie?iami dalyvauti �iame renginyje

D?l registracijos ir papildomos informacijos kreipkit?s ? Justin? (678) 793-7003, justinasvideo@yahoo.com

Renginio r?m?jas: WOWmotorcycles.com

 

Gegu�?s 15 d. – Pirmasis Atlantos Moter? klubo susitikimas

prad�ia 10am

Susitikimo vieta �Stone Mountain Park�- Azalea automobili? stov?jimo aisktel?je.?va�iavimas ? park? yra mokamas- $10 ma�inai. Dalyvavimas nemokamas.?va�iavus ? park? per pagrindinius vartus nuo 78 kelio, va�iuojate tiesiai, kol po kaire pamatysite i�kab? �Azalea parking lot�.

Susitikimo eiga:

�        Kopimas i kaln?.Atsipalaidavimo pratimai, tempimo pratimai.

�        Piknikas ir tolesni? susitikim? aptarimas.

Su savimi tur?ti:

�        Vandens, kepuraites nuo saul?s, m?v?ti patogi? avalyn? !

�        U�kand�i? piknikui.

 

Norin?ias dalyvauti pra�ome para�yti  elektroniniu pa�tu

moteruklubas@yahoo.com  (para�ykite savo vard? ir pavard? ir dalyvi? skai?i?.)

Gegu�?s 19-20 d. – LR Generalinio konsulato pri?mimas

Gegu�?s 19-20, Atlantoje LR generalinio konsulato Niujorke konsulas aptarnaus pilie?ius tais pa?iais klausimais kaip ir Generaliniame konsulate (pas?, pilietyb?s, notariniais ir t.t.). Registruotis pra�ome el. pa�tu ny@urm.lt, nurodant vard?, pavard?, mobilaus telefono numer?, el. pa�to adres?, pageidaujam? aptarnavimo laik? bei pageidaujamas paslaugas. Nesinaudojantys el. pa�tu gali registruotis telefonu 212-354-7840, trumpasis Nr. 10.

Pri?mimas vyks Lietuvos Garb?s konsulate Atlantoje, 1202 Lexham  Drive, Marietta, GA 30068
Labai pra�ome visus ketinan?ius registruotis pri?mimui perskaityti rekomendacijas konsulato tinklapio(ny.mfa.lt) konsulin?s informacijos skiltyje.

LR generalinis konsulatas Niujorke

Atlantos lietuvi? motociklinink? sezono atidarymas

Baland�io 10 d. – Atlantos lauko teniso klubo sezono atidarymas

Gerbiamieji,

4:00 v.v visus besidomin?ius kvie?iame ? Atlantos lietuviu lauko teniso klubo, 6-ojo Sezono atidaryma.
Kaip visuomet taip pat puiki proga susirinkti teniso klubo nariams ir ateiti naujiems zmonems kuriuos domina lauko tenisas: proga ateiti apsidairyti, susipazinti, pabandyti.

Vieta: Sharon Springs Park, 1950 Sharon Rd., Cumming GA 30041-9325.
laikas – 4:00 pm iki ~ 8 pm.
Mokestis zaidziantiems tenisa – $5.00 (teniso kortu rezervacijai), ziurovams – nemokamai.

Prasom atsinesti uzkandi ir gerima bendram stalui.

Kaip ir pernai vyks kelias valandas trunkantis, draugiskas Round Robin turnyriukas. Visaip galima pabandyti, bet pagrinde: patyre tenisininkai zais su patyrusiais, pradedantys – su pradedanciais, o rezultatai skaiciuojami bendrai – toks savotiskas “handicap”. Nugaletoju laukia prizai.
Sezono atidarymas ir Round Robin turnyras yra atviras ir Jusu draugams nelietuviams, siulome pasikviesti ir juos.

Tu kurie nores zaisti tenisa – prasome pranesti is anksto Jurui: jurasjuras@hotmail.com arba 770-656-0900, tik zinodami dalyviu skaiciu galime rezervuoti reikiama skaiciu teniso aiksteliu.

lauksim pasirodant!

Atlantos lietuviu teniso klubas

 

Baland�io 16 d. – Velykin?s Mi�ios

Nuo senov?s lietuviai pavasar? �vent? Gamtos atbudimo ir visa kas gyva prisik?limo �vent?. Velykos yra �io Did�iojo Prisik?limo sukilninimas ir pak?limas ? �mogaus dvasios lygmen?.

Mieli Altantos lietuviai, norime jus visus pakviesti

�e�tadien?, baland�io 16 dien?, 10 valand? ryte

�v.Onos ba�ny?ioje

(Church of St. Ann, 4905 Roswell Road, Marietta, GA 30062)

susirinkti �v.Velykin?ms Mi�ioms –  pa�adinti siel?, prisikelti kartu su gamta. V?lykas �vesime tik u� savait?s, bet �? �e�tadien? kvie?iame kartu pam?styti, k? Vie�pats d?l m?s? padar? ir tebedaro. Kartu su m?s? mylimu Klebonu Gintaru Joniku pasid�iaugti Ger?ja Naujiena.

Po �v.Mi�i?, tradici�kai, pakviesime ? LaSalette salyt? prat?sti  �vent?s: padainuoti ir ridenti kiau�inius kartu su m?s? ma�aisiais, pabendrauti tarpusavy, pasivai�inti kava ir arbata.

�v.Mi�ios vyks prie� Verb? Sekmadien?. Pra�ome atsine�ti po Velykin? verb?, �akel? su prasikalusiais pumpur?liais, ar koki kit? augal?l?, kuriuos kunigas pa�ventins Mi�i? metu. Taip pat nepamir�kite margu?i?, kad j?s? ma�yliai gal?t? paie�koti j? pievel?je

Nuo 9,30 am bus klausomos i�pa�intys. T?veliai, norintys pakrik�tyti ma�ylius, pra�ome kreiptis ? Egl? e-mailu egle9@yahoo.com  arba Raimond? rimaver@hotmail.com

Atlantos lietuviu bendruomenes valdyba

Kovo 12 d. – “Saul?s” mokykl?l?s u�gav?n?s

�iema, �iema, b?k i� kiemo!

Visus visus, ma�us ir didelius, Atlantos Lituanistin? mokykla �Saul?� kvie?ia i�vyti �iem? ir pasikviesti pavasar?.

Pagal lietuvi? tradicijas �iem? varo lauk persireng?liai, tad ateikite persireng? arkliais, o�iais, gerv?mis, velniais, raganomis ar kitomis kauk?mis. Taip pat pra�ome atsine�ti blyn? ir spurg? sau ir kaimynui, nes per u�gav?nes reikia so?iai ir gerai pavalgyti, kad visus metu stipr?s b?tume!

�aisim, �?lsim, puotausim, sirgsim u� Kanapin? ar La�inin? �? �e�tadien?, kovo 12 dien?, Riverside parke nuo 12 valandos dienos!

Adresas:  575 Riverside Road, Roswell, GA 30075

Kovo 5 d. – LEGENDINIO S?J?D�IO LAIK? DAINIAUS ARVYDO VIL?INSKO ATSISVEIKINIMO SU JAV KONCERTAS

“Gr?�tu namo, kol saul? dar nenusileido….”
Kovo 5 d., �e�tadien?, 7:00p.m. Yates Sports Pub
9945 Jones Bridge Rd.
Alpharetta, GA 30022
I�ankstinius bilietus galima ?sigyti Yates, kasdien po 3pm. Tel: 678-526-6800

I�ankstini? biliet? kaina: $20
Prie ??jimo: $25
(Jeigu jau esate nusipirk? i�ankstin? biliet? u� $25, �e�tadien? prie dur? gausit? $5 gr?�?.)
? bilieto kain?, nuo 7pm iki 9pm ?eina lengvi u�kand�iai.
Koncertas prasid?s 8pm.

Vaikams nuo 12 iki 18 met? bilietai pus? kainos, iki 12 met? – ??jimas nemokamas.
Atlantos LB Valdyba

Vasario 12 d. – Muzikos, meno ir kult?ros vakaras, skirtas Lietuvos nepriklausomyb?s dienai.

Maloniai kvie?iame Jus ? Atlantos LB Valdybos organizuojam? rengin? Yates sporto bare �e�tadien?, vasario 12 d.

Vakaro metu vyks Atlantos lietuvi? meninink? darb? paroda – tapyba, keramika, tekstil?, fotografija, rankdarbiai. Charles C. Perrin, kandidatas ? habilituotus istorijos daktarus, padarys trump? prezentacij? ”Pirmoji lietuvi? emigracijos banga ? JAV, 1864-1914 metais”. Muzika, pokalbiai, linksmyb?s, o vakaro meniu “vinis”: keptos duonos ir s?rio rinkinukai, de�rel?s su kop?stais ir lietuvi�kas alus. Pertraukos metu ?vyks Atlantos LB Valdybos rinkimai.

Naujiena!!! Nuo 17 iki 18 val veiks “laim?s valanda” (Happy hour).

Renginys vyks ner?komoje aplinkoje. ??jimas nemokamas. Kvie?iame visus – ir didelius, ir ma�us!

Adresas: Yates Sports Pub, 9945 Jones Bridge Rd., Alpharetta, GA 30022. Prad�ia: 17 valand?.

Vakaro organizatorius – ALBV.  Sponsorius – Irma Beganskait?.

2010

 

Gruod�io 18 d. – Kal?din?s mi�ios, prie�pie?iai Yates bare.

�tai ir art?ja pati gra�iausia �iemos �vent? � Kal?dos. Tai d�iaugsmo, susitaikymo, vilties ir meil?s �vent?. Tik?damasis i�gelb?ti pasaul?, Vie�pats pasiunt? Savo tobul? meil? ir milijonams siel? suteik? savo malon?.

Jau tapo tradicija, jog atlantie?iai ir, aplankyti draugus ar artimuosius ? Atlant? atvyk? sve?iai,  susirenka ? �v. Mi�ias �v. Onos ba�ny?ioje (St. Ann�s Church, 4905 Roswell Rd., Marietta GA 30062)Gruod�io 18 d. 14 val. �v. Mi�ias aukos vis? laukiamas kunigas Gintaras Jonikas, kuris i�klausys kiekvieno norin?io i�sisakyti ir priimti �v. Komunij?  (i�pa�inties galima prieiti prie� Mi�ias).

Tegul b?na J?s? namai pilni santarv?s, laim?s ir pakantumo, o J?s? �irdys – meil?s, d�iaugsmo ir vilties.

�? kart? po mi�i? susib?rimo �La Salette� salyt?je nebus.

I� kart po mi�i? Yates Sports Pub kvie?ia lietuvius pas save pasivai�inti lietuvi�ku alumi “�vyturys” ir bulviniais blynais!

Ateinan?ius ? Yates pra�ome u�siregstruoti telefonu 773 213 7345 pas Irma Beganskait?.

Yates Sports Pub adresas: 9945 Jones Bridge Road, Johns Creek, GA 30022

Atlantos LB Valdyba

 

Gruod�io 4 d. – Lietuvi? bendruomen?s K??ios

Kucios – ypatinga seimos svente lietuvio gyvenime. Tai metas, kai Sventos Seimos ikvepti, sutvirtiname savo seimos rysi, susitaikome, aptariame praejusius metus ir nuveiktus darbus. Tai vakaras, kai pasiruosiame Naujos Pradzios gimimui, kai priimam Viespaties Meile ir ja daliname kitiems.

Kvieciame Jus i iskilminga Atlantos lietuviu bendruomenes Kuciu vakariene. Ji vyks gruodzio 4 d. sestadieni 5 val. Sv. Tomo Akviniecio baznycioje 535 Rucker Road, Alpharetta, GA 30004

Renginio kaina: vaikams iki 6 met? nemokamai, nuo 6 iki 18 met?- $5, suaugusiems – $10( bendruomenes nariams, nemokejusiems metinio solidarumo mokescio -$15). Maloniai pra�ome atsine�ti po l?k�t? tradicinio lietuvisko kuciu maisto bendram stalui ir taip pasidalinti savo nam? �iluma su visa bendruomene.

Vakaro metu matysite “Saules” mokykleles parengta vaikuciu programele. Ma�uosius aplankys ilgai laukti Kal?d? senelis ir Snieguol?. T?veliai, jei norite, kad Kal?d? senelis ?teikt? J?s? vaikams dovan?l?, ?d?kite j? ? senelio mai�? su vaiko vardu.

Renginio metu bus galima isigyti plotkeliu ir susimoketi bendruomenes solidarumo mokesti ($15 – asmeniui, $30 – seimai. Tax deductible!) tai suteikia Jums ir Jusu seimai metine nuolaida visiems bendruomenes organizuojamiems renginiams.
Tegul b?na J?s? namai pilni santarv?s, laim?s ir pakantumo, o J?s? �irdys – meil?s, d�iaugsmo ir vilties.

Atlantos LB Valdyba

Valdybai labai reikia pagalbos gaminant maista. Jeigu galetumete padeti, prasau duokite zinia silvija40@yahoo.com, . Aciu!

 

Gruod�io 3 d. – Generalinio konsulo V. Serapino vizitas

Gerbiamieji,

Gruod�io 3d. ?vyks generalinio konsulo Voldemaro Serapino vizitas Atlantoje. Norin?ius pasikeisti pas?, paduoti pra�ymus d?l vaik? pilietyb?s ir pas?, ar kreiptis d?l kit? konsulini? klausim?, kvie?iame registruotis emailu: lietuviaiatlantoje@gmail.com. Lai�ke nurodykite savo vard?, telefono numer? ir keliems �mon?ms (nurodykite skai?i?) nor?site pakeisti pasus, ar sutvarkyti kitus dokumentus.

Susitikimo kaina vienam �mogui (ne �eimai) $50 + konsuliniai mokes?iai. 50-ies doleri? mokestis bus reikalingas konsulo vizito i�laidoms padengti. Primygtinai pra�ome susipa�inti su reikalavimais ir dokument? s?ra�u reikalingu Jums reikiamai konsulinei paslaugai adresuwww.konsulatas.org/konsuline_iformacija.htm.

Perduokite �i? �ini? savo draugams ir pa�?stamiems, kurie neskaito Atlantos lietuvi? klubo naujien? ar re?iau apsilanko m?s? bendruomen?s interneto puslapyje.

pagarbiai,

Atlantos LB Valdyba

 

 

Gruod�io 4 d. – Jaunu bendruomenininku seminaras Alfaretoje.

Seminaras vyks gruodzio 4 diena (sestadieni)  1:00 – 4.00 val.

 

Seminaro programa:

1.       JAV LB organizacija , jos struktura ir veikla – JAV LB KV vicepirmininke Sigita Simkuviene- Rosen

2.       Apygarda, jos paskirtis ir uzdaviniai – Floridos Apygardos valdybos pirmininkas – Alvydas Smilinksas.

3.       Apylinkes dokumentu tvarkymas ir finansine ataskaita – Virginija Sileikaite- Thorensen.

4.       JAV LB XIX Tarybos antrosios sesijos ispudziai- Atlantos LB apylinkes valdybos pirmininke Silvija Aniuliene.

5.       Diskusija- JAV LB strateginis planas.

Seminaras vyks :

14785 Champions View Pkwy. (Clubhouse), Alpharetta GA, 30004

Dalyvavimas nemokamas.

Registruotis: Silvija Aniuliene, silvija40@yahoo.com, telef. 770 631 0070

ALBV

Lapkricio 14 d., sekmadieni – 5-ojo Lietuviu lauko teniso turnyro finalai

5-ojo Atlantos Lietuviu teniso turnyro finaliniai zaidimai ivyks si sekmadieni, lapkricio 14 d., Toje pacioje vietoje kaip ir pernai – Riverbrook subdivizijos kortuose. 1025 Brushfoot Trl, Suwanee GA 30024.
Pradzia 9:30 ryto, pabaiga – pabaigus zaidimus, apie 4-5 v.v

Ziurovus prasome atsinesti uzkandi ir gerima bendram stalui. Praverstu sulankstomos kedes arba patiesalas sedejimui ant zoles. Salia kortu yra vaiku zaidimo aikstele.

Bus zaidziami moteru vienetu ir vyru vienetu finalai, bei misriu dvejetu finalai, taip pat vyks zaidimai del 3-iu, 5-u , 7-tu t.t. vietu. Besidominciu lauksime pasirodant!
Pietus ir apdovanojimai ivyks i popiete, pasibaigus didesnei daliai zaidimu.

Atlantos lietuviu teniso klubas

Lapkri?io 5 d., penktadien?, vakare –  renginys “D�iazas, knygos, paroda�

Prad�ia 18:00 val.,

Adresas: Yates Sports Pub, 9945 Jones Bridge Rd., Alpharetta, GA 30022

??jimas nemokamas

Renginio programoje:

�         susitikimas su knygos “Niekada ne�inai” autor? Danute Kalinauskait?

�         �iuolaikinio d�iazo koncertas, kuriame muzikuos �ymus d�iazo atlik?jas Arkadijus Gotesman (Lietuva) ir Mark Gilley su grupe “Odd Trio” (JAV)

�         Dr. Daiva Markelis pristatys savo knyg?   “White Field, Black Sheep: A Lithuanian-American Life”

�         Renginio metu veiks juvelyrini? Lauros Dailidenien?s ir Sonatos Bylait?s papuo�al? i� stiklo, sidabro ir i� Lietuvos g?liu paroda-pardavimas.

Bus lietuvi�ko alaus, o �eiminink? pa�ad?jo  nustebinti  lietuvi�ku patiekalu!Vaikams bus surengtas pie�ini? konkursas.

Kie?iame visus – ir didelius, ir ma�us!

Atlantos LB Valdyba

Lapkri?io 5 d., dienos metu – Dr. J. Kay Keels paskaita ir Dr.D.Markelis knygos pristatymai

Guest lectures by Dr. J. Kay Keels (Associate Professor of Strategic Management, Wall College of Business Administration,
Coastal Carolina University) and
Dr. Dr. Daiva Markelis (Associate Professor of English, Eastern Illinois University)

Dr. Kay Kees will be speaking about her perceptions of conducting business and enterpreneurship in Lithuania.

Dr. Markelis will be speaking about her latest book, White Field, Black Sheep: A Lithuanian-American Life (University of Chicago Press).

When: November 5, 2010
Time: 11:00 AM
Place: Cisco Auditorium, C Building
Georgia Gwinnett College
1000 University Center Lane
Lawrenceville, GA 30043

Information about Dr. Markelis’s book:
http://www.press.uchicago.edu/presssite/metadata.epl?isbn=9780226505305

�I enjoyed this warm portrait of a girl and her Lithuanian parents, their adopted Midwestern city, and America in the 1960s and 1970s; it�s truly an American story�immigration itself is such an American story, perhaps the American story, along with race, based on that other, forced migration. And the author�s troubled phase made her account feel even more universal.�
Richard Gilbert

This lecture is free and open to the GGC community and the general public.
Co-sponsor: Barnes and Noble.

***

Dr. Markelis will also present her book at Georgia State University.

When: November 5, 2010
Time: 3 PM
Place: History Department, Georgia State University, Room 2131 (21st floor)
Address: 34 Peachtree Street NW
Atlanta, GA 30303
http://www2.gsu.edu/~wwwhis/

***

Atlanta  LAC Board and

Dr. Dovile Budryte
Associate Professor of Political Science
Georgia Gwinnett College, Office C-1225
Lawrenceville GA 30043
(678) 478 5275 (mobile)

Spalio 1 d., penktadien? – “Vairo” koncertas.

LEGENDIN? GRUP? “VAIRAS”

Spalio 1 d., penktadien?, 8:30 p.m. restorane “Verdi”

6275 Spalding Dr, Norcross, GA 30092

Viet? skai?ius restorane ribotas! I�ankstinius bilietus galima ?sigyti parduotuv?je “Arbat”: 6470 Spalding Dr., Norcross, GA 30092
I�ankstini? biliet? kaina: $25
Prie ??jimo: $30

Del riboto viet? skai?iaus nuolaidos vaikams nebus taikomos

Atlantos LB Valdyba

Rugpj??io 21 d. – �olin?s mi�ios

I� gilios senov?s i�lik?s paprotys per �olin? susitikti gimin?ms, bi?iuliams, draugams, pabendrauti, pab?ti kartu. �Kas per �olin? nesueina kr?von, tie bus biedni�, – sakydavo senov?s lietuviai.

Kvie?iame Jus ? �olini? mi�ias, kurias rugpj??io 21 dien?  �v. Onos ba�ny?ioje  (The Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062) aukos kunigas Gintaras Jonikas. Mi�ios prasid?s lygiai 13:00 val. I�pa�intys bus klausomos nuo 12:30 val.

T?veliai, norintys pakrik�tyti ma�ylius, pra�ome u�siregistruoti �v. Onos ba�ny?ioje krik�to klas?ms, kurios ?vyks liepos 11 ir rugpj??io 1 dienomis. Taip pat pra�ome priiman?ius krik�to ir kitus ba�nytinius sakramentus prane�ti emailu lietuviaiatlantoje@gmail.com.

Po �vent? mi�i? gal?site pasivai�inti kava ir pabendrauti LaSalette sal?je. Maloniai pra�ome atsine�ti saldumyn? ar u�kand�i? bendram stalui.

Atlantos lietuvi? bendruomen?s valdyba

 

2010 m. bir�elio 26 d. – Jonin?s

Ar girdi?

Ar jauti?

Kaip tamsoj, �alumoj

�iedas br?sta slap?ia

Ir vilioja viltim

Mus visus paslap?ia.

Jau tuoj Rasos

Ir Jonai skub?s

�v?sti Vasaros �?lsm?

slap?ia….

 

Mielas drauge,

Bir�elio 26 d. esi kvie?iamas dalyvauti tradicin?je Jonini? �vent?je! (http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonin%C4%97s)

�vent? vyks Young Dear parke prie Lanier�o e�ero. Adresas: 7300 Heard Road , Cumming , GA 30041 (GA I-400, Exit #17 ). Prad�ia 4 val. po piet?.

Kas bus – paslaptis! Bet pa�adam – bus ir  ma�iems, ir dideliems – ir pok�t?, ir priz?, ir peno! Tur?k patogius batus, daug noro nugal?ti ir $10-15 ! Moterys, merginos ir mergait?s, pra�ome atsine�ti g?li? vainik? pinimui.

??jimas – $10 bendruomen?s nariams, $15 ne nariams. Vaikams iki 12m. ??jimas nemokamas, iki 18-os – $5.

Iki greito!

Atlantos LB Valdyba

2010 m. gegu�?s 15 d. – ALBV visuotinas nari? susirinkimas ir filmo “Prie� parskrendant ? �em?” per�i?ra.

Mieli bendruomen?s nariai,

Kvie?iame Jus dalyvauti visuotiniame Atlantos Lietuvi? Bendruomen?s nari? susirinkime. Susirinkimas ?vyks gegu�?s 15 dien?, 4 val. p.p., Donnelan Room �v. Onos ba�ny?ioje (The Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062).

Kaip ir kiekvienias metais, aptarsime pra?jusi? met? renginius, pristatysime 2009 met? finansin? ataskait?, pagalvosime apie 2010-2011 metus, rinksime Valdyb?.

�iais metais ypating? d?mes? skirsime Valdybos rinkimams. Per pastaruosius metus keli Valdybos nariai pasitrauk? i� veiklos, ir �iuo metu Valdyboje yra lik?5 atstovai ir 2 Valdybos pad?j?jai. Rinkim? metu tikim?s sulaukti kandidat?r? �ioms pozicijoms: valdybos pirmininko/-?s, valdybos vice pirmininko/-?s, ?kved�io/-?s, ry�i? su visuomen? atstovo/-?s, �v. Mi�i? organizatoriaus/-?s.

Nuo�ird�iai kvie?iam prisijungti! I�laikykim lietuvi�kum?, palaikykim tradicijas, neleiskim m?s? vaikams pamir�ti Lietuvos. Lietuvyb?s puosel?jimas Atlantoje priklauso nuo vis? m?s? ?ia gyvenan?i? lietuvi?.

Susirinkimo metu taip pat ?vyks A. Matelio �Prie� parskrendant ? �em?� dokumentinio filmo per�i?ra.

Renginys nemokamas, bet mes nuo�ird�iai pra�ome atsine�ti l?k�t? u�kand�i? sau ir kaimynui.

Su klausimais, pageidavimais ar pasi?lymais pra�ome ra�yti ? ALB Valdybos e-mail? lietuviaiatlantoje@ gmail.com , arba kreiptis ? bet kur? Valdybos nar?.

Iki greito!
ALB Valdyba

Gegu�?s 2 d., sekmadien?

Atlantos lietuvi? motociklinink? klubas kvie?ia ? 2010 met? sezono atidarym?. Laukiame auto sporto m?g?j?, j? �eim?, vaik? ir vis? prijau?ian?i?.

Renginys nemokamas. Rengin? remia WOWMotorcycles.<wbr></wbr>com
2010 m. gegu�?s 2 d.
J?S? LAUKIA:

 • RUNGTYS
 • PRIZAI
 • SIURPRIZAI
 • nemokamas maistas
 • bei g?rimai

Programa:

 • 8:00 renkam?s “Starbucks” kavin?je, GA-400 #14, 906 Buford Hwy Cumming, GA 30041
 • 10:00 startuojame link �iaurin?s D�ord�ijos kaln?
 • 11:00 stojame u�sipilti degal? Dahlonega, GA
 • 12:30 pertrauka �Two Wheels Only� u�eigoje
 • 14:00 piet?s, WOW Motorcycles pateiks maista bei g?rimus
 • 15:00 linksma dalis, baikeri? �aidyn?s, prizai
 • 17:00 traukiam link nam?

Papildomos informacijos kreipkit?s ? Justin?: (678) 793-7003, justinasvideo@yahoo.com

Atlantos lietuvi? motociklinink? klubas

www.EuroFotoVideo.com

Gegu�?s 9 d., sekmadien?

Sveiki, mielieji,

Maloniai ir d�iugiai visus kvie?iame atvykti ? jau a�tunt? Atlantos lituanistin?s mokyklos ‘Saul?’ mokslo met? u�darymo �vent?! ? �? smag? vaik? rengin? labai norim pakviesti ne tik mokykl? lankan?ius, bet ir visus Atlantos lietuvi? vaikus, tod?l paraginkit ir savo draugus bei pa�?stamus!

�vent? ?vyks gegu�?s 9 d., sekmadien?, ?prastoje vietoje prie Lake Lanier (Young Deer Park, 7300 Heard Rd, Cumming, GA 30041), nuo 11 val. ryto iki 2 val. dienos. Pusdienis bus pilnas linksm? �aidim? ir u�duo?i? vaikams.

Pasi?lysim de�reli?, bulvi?, tro�kint? kop?st?, duonos, vaisi? ir g?rim? (reik?s t?veli? pagalbos kepant de�reles). Jei atsive�tum?t dar ko nors (ko tik �irdis geid�ia), b?t? puiku!

Jeigu turit klausimu, labai prasom rasyti saules_mokykla@yahoo.com!

Iki pasimatymo,

‘Saul?s’ mokytojos

2010 Baland�io 17 d., �e�tadien?,

3:30 v.v visus besidomin?ius kvie?iame ? Atlantos lietuviu lauko teniso klubo, 5-ojo Sezono atidaryma.
Tai bus puiki proga susirinkti visiems teniso klubo nariams, ir taip pat proga ateiti naujiems zmonems kuriuos domina lauko tenisas: proga ateiti apsidairyti, susipazinti, pabandyti.

Vieta: Sharon Springs Park, 1950 Sharon Rd., Cumming GA 30041-9325.
laikas – 3:30 pm ~ 8 pm.
Mokestis zaidziantiems tenisa – $8.00, ziurovams – nemokamai.

Uzkandzius ir gerimus atsinesam patys: sau ir draugui.

Kaip ir pernai vyks kelias valandas trunkantis, draugiskas, dinamiskas Round Robin turnyriukas. Skaiciuojant rezultatus taikoma “handicap” sistema, tad net ir pradedantys tures galimybiu laimeti. Nugaletoju laukia prizai.
Sezono atidarymas ir Round Robin turnyras yra atviras ir Jusu draugams nelietuviams, siulome pasikviesti ir juos.

Tu kurie nores zaisti tenisa – prasysime pranesti is anksto, jurasjuras@hotmail.com, tik zinodami dalyviu skaiciu galime rezervuoti reikiama skaiciu aiksteliu.

lauksim pasirodant!

Atlantos lietuviu teniso klubas

2010 Kovo 20 d., �e�tadien? d. – Gav?nios Mi�ios

��viesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neu�go�? (Jn 1,5). �

Gav?nia � tai rimties, susitelkimo, sav?s pa�inimo bei Dievo ir �mogaus suart?jimo metas. Gav?nia ?gauna prasm?, nes per j? vyksta m?s? m?stysenos, �vilgsnio ? pasaul?, �alia esant? �mog?, pokytis.

Kvie?iame Jus ? Gav?nios mi�ias, kurias kovo 20 dien? �v.Onos ba�ny?ioje aukos vis? mylimas kunigas Gintaras Jonikas (The Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062).  Mi�ios prasid?s 19:30 p.p. Nuo 19:00 p.p. bus klausomos i�pa�intys.

Norintys priimti ba�nytinius sakramentus, pra�ome kreiptis ? Aust? e-mailu austute@yahoo.com.

Atlantos lietuvi? bendruomen?s valdyba

�e�tadien?, rugpj??io 21 d. – �v. �olini? Mi�ios

2009

Gruod�io 12 d. – Ku?i? vakarien?

�tai ir art?ja pati gra�iausia �iemos �vent? � Kal?dos. Tai diena, kuri? gim? J?zus Kristus, ir su juo �em? pasiek? ry�ki �viesa. Tai d�iaugsmo, susitaikymo, vilties ir meil?s �vent?. Tik?damasis i�gelb?ti pasaul?, Vie�pats pasiunt? Savo tobul? meil? ir milijonams siel? suteik? savo malon?. Kal?dos n?ra papras?iausio prisiminimo �vent?. Tai J?zaus gimtadienio �ventimas, vartai ? gyvenim?.

Gruod�io 12 d. 18 val. kvie?iame visus ? K??i? vakarien?  Chamblee Community Building sal?je (3496 Keswick Drive, Chamblee, GA 30341).

Nors K??ios – �eimos �vent?, Lietuvoje nuo seno buvo ?prasta ? sve?ius pasikviesti vieni�? kaimyn?. Dauguma m?s? esame tie �vieni�i kaimynai�, kuri? gimin?s ir artimieji toli � Lietuvoje. D?l to, nuo�ird�iai kvie?iame visus sus?sti prie bendro vai�i? stalo, ir, lau�ant plotkel?, vieni kitiems palink?ti ramyb?s ir s?km?s ateinan?iais metais. Maloniai pra�ome atsine�ti po l?k�t? maisto bendram stalui ir taip pasidalinti savo nam? �iluma su visa bendruomene.

Ma�uosius aplankys ilgai laukti Kal?d? senelis ir Snieguol?. T?veliai, jei norite, kad Kal?d? senelis ?teikt? J?s? vaikams dovan?l?, ?d?kite j? ? senelio mai�? su vaiko vardu (dovan?l?s tur?t? b?ti nebrangios, simbolin?s).

Renginio kaina: vaikams iki 6 met? nemokamai, nuo 6 iki 18 met?- $5, suaugusiems – $10 ($15 ne-nariams). Taip pat primename, kad miesto vie�ose vietose alkoholio vartojimas draud�iamas.

Gruod�io 19 d. – Kal?din?s mi�ios

Gruod�io 19 d. 11 val. kvie?iame visus i �v. Mi�ias St. Thomas Aquinas katalik? ba�ny?ioje (535 Rucker Road, Alpharetta, GA 30004). �v. Mi�ias aukos vis? mylimas kunigas Gintaras Jonikas, kuris su meile i�klausys kiekvieno norin?io i�sisakyti ir priimti �v. Komunij?  (i�pa�inties galima prieiti prie� Mi�ias 10:30 val.).

Tegul b?na J?s? namai pilni santarv?s, laim?s ir pakantumo, o J?s? �irdys – meil?s, d�iaugsmo ir vilties.

�v. �olini? Mi�ios

Sekmadien?, rugpj??io 16 d.

I� gilios senov?s i�lik?s paprotys per �olin? susitikti gimin?ms, bi?iuliams, draugams, pabendrauti, pab?ti kartu. �Kas per �olin? nesueina kr?von, tie bus biedni�, – sakydavo senov?s lietuviai.

Kvie?iame Jus ? �olini? mi�ias, kurias rugpj??io 16 dien?  �v. Onos ba�ny?ioje  (The Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062) aukos vis? pam?gtas kunigas Gintaras Jonikas. Mi�ios prasid?s lygiai 14:00 val. I�pa�intys bus klausomos nuo 13:30 val.

T?veliai, norintys pakrik�tyti ma�ylius, pra�ome kreiptis ? Aust? e-mailu austute@yahoo.com

Po �vent? mi�i? gal?site pasivai�inti kava ir pabendrauti LaSalette sal?je. Maloniai pra�ome atsine�ti saldumyn? ar u�kand�i? bendram stalui.

ALBV

 

�v. mi�ios Hilton Head

�e�tadien?, rugpj??io 15d., 2009

 

Pirm? kart? Hilton Head saloje ?vyks lietuvi�kos mi�ios. Rugpj??io 15d. (�e�tadien?), 10 val. i� ryto mi�ias atna�aus vis? mylimas kunigas Gintaras Jonikas, atvykstantis vie�nagei is Rochester’io, NY.

Mi�i? vieta:

St. Francis by the Sea Catholic Church

45 Beach City Rd

Hilton Head Island, SC 29926

Informacij? apie ba�ny?i? bei parapij? galima su�inoti tinklapyje www.stfrancishhi.org.

ALBV

�e�tadien?, bir�elio 27d., 2009

Gra�iausia ir paslaptingiausia vasarvid�io �vent? Jonini? Gegu�in?

Maloniai visus kvie?iame kartu at�v?sti Jonines tradicin?je m?s? gegu�ini? vietoje – Young Deer parke, Lanier e�ero pakrant?je (Exit #17 GA 400). Nuorodas ? park? lengviausia surasti ?vedant �? adres? – 7300 Heard Road , Cumming , GA 30041 – ? maps.google.com.

�vent?s prad�ia – 5 val. p.p.

Susirinkusi?j? laukia tradicin?s Jonini? linksmyb?s ir �aidimai – tinklinis, r?sto metimas, vainik? pynimas, virv?s traukimas – vis? nei�vardinsi. Mieli t?veliai, �vent?s prad�ioje kviesime vaikus �aisti futbolo, tad pra�ome ? Jonines nev?luoti! V?liau “Krep�inink?” ir “Tenisinink?” komandos tinklinio aik�tel?je i�siai�kins kas geriau �aid�ia tinklin?. Art?jant vakarui visus vai�insime tradiciniais lietuvi�kais patiekalais. Ateinan?ius pra�ome atsine�ti savo g?rim? bei po l?k�t? u�kand�i?, kuriais gal?site pasidalinti su  kaimynais ar pavai�inti draugus. Primename, kad alkoholiniai g?rimai vie�ose vietose draud�iami.

Saulei leid�iantis pra�ys laim?s ir ai�kiaregyst?s simbolis – papar?io �iedas. Paslaptingiausi? met? vakar? prat?sime Jonini? nakties burtais ir sp?jimais, o palyd?sime plukdant �vakut?mis papuo�tus vainikus ir dainuojant �ird�iai mielas lietuvi�kas dainas.

G?li? ir  �olyn? vainikams bus �iek tiek par?pinta, ta?iau, kas galite, pra�ome atsine�ti ir daugiau.

Taip pat norime paraginti ne tik �irdyse, mintyse, bet ir savo r?buose prisiminti Lietuv?. D?l to pra�ome, kas turite,  pasipuo�kite tautiniais kostiumais, kas neturite – gal detal? ar papuo�alas atspind?s lietuvi�kum?. Renginiui metu bus renkamas i�radingiausias ir gra�iausias Jonini? �vent?s apr?das, o jo savininkas apdovanotas prizu.

Renginio ??jimo kaina – $12 vienam asmeniui, ne bendruomen?s nariams –  $15. Vaikams iki 12m. ??jimas nemokamas, iki 18-os – $6.

Renginio metu bus galima tapti bendruomen?s nariu susimok?jus metin? nario mokest?.

Visus kvie?iame atvykti ir pasikvieti draug? (ypa? t?, kuris neprisiregistrav?s Atlantos klube ir negauna informacijos elektroniniu pa�tu)

Atlantos Lietuvi? Bendruomen?s Valdyba

Gegu�?s 10 d. – “Saul?s” mokyklos mokslo met? pabaigos �vent?

Sveiki, mielieji,

Maloniai ir dziugiai visus kvieciame atvykti i Atlantos lituanistines mokyklos ‘Saule’ mokslo metu pabaigos svente! I si smagu vaiku rengini labai norim pakviesti ne tik mokykla lankancias, bet ir visas Atlantos lietuviu atzalas ir atzaleles. Prasom perduoti zinia apie uzdarymo svente visiems, kuriems butu idomu atvykti!

Renginys vyks geguzes 10 d., sekmadieni, iprastoje vietoje prie Lake Lanier (Young Deer Park, 7300 Heard Rd, Cumming, GA 30041), nuo 10 val. ryto iki 2 val. dienos. Pusdienis bus pilnas linksmu zaidimu ir uzduociu vaikams.

Pasiulysim desreliu, duonos ir gerimu (reikes teveliu pagalbos kepant desreles). Butu puiku, jei atsiveztumet vaisiu, bulviu traskuciu, ar dar ko nors – ko tik sirdis geidzia.

Jeigu turit klausimu, labai prasom rasyti – padesim kaip galesim!

Iki pasimatymo,

‘Saules’ mokytojos

Gegu�?s 1 d. – planuojamas Generalinio konsulo vizitas

Gerbiamieji,

Gegu�?s m?n. 1 d. planuojamas generalinio konuslo Jono Paslausko vizitas Atlantoje. Norin?ius pasikeisti pas?, paduoti pra�ymus d?l vaik? pilietyb?s ir pas?, ar kreiptis d?l kit? konsulini? klausim?, kvie?iame registruotis �iuo adresu: lietuviaiatlantoje@ gmail.com (nesi?skite atsakymo ? Atlantos lietuvi? klub?!). Lai�ke nurodykite savo vard?, telefono numer? ir keliems �mon?ms (nurodykite skai?i?) nor?site pakeisti pasus, ar sutvarkyti kitus dokumentus.

Susitikimo kaina vienam �mogui (ne �eimai) $50 + konsuliniai mokes?iai. 50-ies doleriu mokestis bus reikalingas konsulo vizito i�laidoms padengti. Primygtinai pra�ome susipa�inti su reikalavimais ir dokument? s?ra�u reikalingu Jums reikiamai konsulinei paslaugai adresuhttp://www.konsulatas.org/konsuline_iformacija.htm.

Perduokite �i? �ini? savo draugams ir pa�?stamiems, kurie neskaito Atlantos lietuvi? klubo naujien? ar re?iau apsilanko m?s? bendruomen?s interneto puslapyje.

Su pagarba,

ALBV

 

Gegu�?s 2 d., �e�tadein? – Susitikimas su LR gen. konsulu Stone Mountain�e

Gerbiamieji,

Maloniai Jus kvie?iame ? susitikim? su LR gen. konsulu Jonu Paslausku Stone Mountain parke. Piknikas bus rengiamas saloje, kuri? rasite va�iuodami Robert E. Lee Boulevard gatve. Nuo Robert E. Lee Boulevard gatv?s va�iuokite ? nurodytame �em?lapyje numeriu pa�ym?t? keli?, kuris atves ? susitikimo viet?:

http://www.stonemountainpark.com/images/maps/map_of_park/smp_map_of_park_08.pdf. Jeigu parke pasiklysite, skambinkite Domui telefonu 678.897.9163.

Prad�ia 5 val. p.p.  Visus susirinkusius vai�insime Patako de�rel?mis. Pra�ome atsine�ti ir savo maisto bei g?rim?, kad gal?tum?te pasidalint su  kaimynais, ar pavai�inti draugus. Primename, kad alkoholiniai g?rimai vie�ose vietose grie�tai draud�iami.

Renginys nemokamas, ta?iau persp?jame, kad ?va�iavimas i Stone Mountain park? kainuoja $8.00 vienam automobiliui. Tad pasikvieskite draugus ar kaimynus va�iuoti kartu � bus liksmiau ir pigiau.

Visus maloniai kvie?iame dalyvauti!

 

Baland�io 4 d., �e�tadien? – lauko teniso sezono atidarymas

Sveiki,
balandzio 4 d., �e�tadieni visus besidomincius kvieciame i lauko teniso Sezono atidaryma.
Tai bus puiki proga susirinkti visiems teniso klubo nariams, ir taip pat ateiti naujiems zmonems kurie galvoja pradeti dalyvauti musu varzybose, ateiti apsidairyti, susipazinti, pabandyti.

Vyks kelias valandas trunkantis draugiskas Round Robin turnyras.
Taip pat pasikalbesim apie artejancias varzybas:
– 4-aji Atlantos Lietuviu teniso turnyra. Jo pradzia numatoma Liepos viduryje.
– Nacionalini cempionata Cikagoje, rugpjucio gale.
– Atantos Internacionaline teniso lyga, kurioje kelios lietuviu komandos planuoja startuoti jau Balandzio 20-ta diena.

Sezono atidarymas ir Round Robin turnyras bus atviras ir Jusu draugams nelietuviams, siulome pasikviesti ir juos.

Vieta:  Camden Place subdivizijos kortai
4801 Upper Branden Place, Marietta, GA 30068-2141

Laikas – 1 pm – 5pm.
Tu kurie nores zaisti tenisa ir dalyvauti draugiskame Round Robin turnyre – prasysime pranesti is anksto, tik zinodami kiek bus ateinanciu galesim bandyti pasirupinti kad visiems butu vietos aiksteleje. Mokestis $10.

iki malonaus
Juras
Atlantos lietuviu teniso klubas

Iki baland�io 15 d. – Vaik? pie�ini? konkursas

Mieli t?veliai ir vaiku?iai!

Jau, tikriausiai, daugelis i� j?s? �inot, kad �iais metais mes �ven?iame Lietuvos vardo pamin?jimo t?kstantmet?. �ia proga Lietuvoje ir lietuvi? bendruomen?se visame pasaulyje yra organizuojami ?vairus renginiai ir pamin?jimai. Mes, Atlantos lietuviai, taip pat norime prisiminti �? nuostab? ?vyk? � pasid�iaugti, kad ma�a �alis su saujele gyventoj? i�laik? savo tradicijas, kult?r?, kalb?.

�ia proga kvie?iame vaiku?ius sudalyvauti pie�ini? konkurse

�Pie�iu Lietuv?�

kuris vyks iki baland�io 15 d., 2009 m. Visi pie�iniai bus eksponuojami ir nugal?tojai bus apdovanojami susi?jime po Velykini? mi�i? balnd�io 19 d., 2009 m.

Konkurse gali dalyvauti visi m?s? jaunieji lietuvai?iai! Pie�ti galima ?vairiomis technikomis ir ?vairiomis temomis:

–         gamta, kuri yra neapsakomai gra�i ir turtinga nepakartojamomis spalvomis;

–         �mon?s, issiskiriantys savo tautini? drabu�i? ivairumu;

–         �eima, kuri yra ma�oji Lietuva;

–         gyv?nyja ir augmenija;

–         viskas, kas i�jau?iama prisimenant Lietuv?.

Nugal?tojai bus renkami pagal am�iaus grupes :

–         vaiku?iai iki 5 met?;

–         vaiku?iai nuo 5 met? iki 12 met?;

–         jaunimas nuo 12 met? iki 18 met?.

Laukiame j?s? nuskanuot? darb? e-mailu lietuviaiatlantoje@gmail.com

Mieli Atlantos lietuviai, paskatinkite savo jaun?lius sudalyvauti �iame konkurse, pad?kite jiems prisiminti ir bent mintimis aplankyti  m?s? nuostabi? �al?.

Atlantos lietuvi? bendruomen?s valdyba

 

 Baland�io 19 d., sekmadien? – Velykin?s Mi�ios

Kvie?iame Jus ? Velykines mi�ias, kurias baland�io 19 dien? �v.Onos ba�ny?ioje aukos vis? mylimas kunigas Gintaras Jonikas (The Catholic Church of St. Ann, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062).  Mi�ios prasid?s 14:00 p.p. Nuo 13:15 p.p. bus klausomos i�pa�intys. T?veliai, norintys pakrik�tyti ma�ylius, pra�ome kreiptis ? Aust? e-mailu austute@yahoo.com.

Po �vent? mi�i? gal?site pasivai�inti kava ir pabendrauti LaSalette sal?je. Maloniai pra�ome atsine�ti saldumyn? ar u�kand�i? bendram stalui.

Atsine�kite po Velykin? verb?, �akel? su prasikalusiais pumpur?liais ar koki kit? augal?l?, kuriuos kunigas pa�ventins mi�i? metu. Taip pat nepamir�kite margu?i?, kad J?s? ma�yliai gal?t? paie�koti j? pievel?je.

 Kovo 27 dien?, penktadien? – “Sekmadienio” koncertas

Pirm? kart? Atlantoje koncertuoja �Sekmadienis�!

Kvie?iame visus penktadien?, kovo 27 dien? 19 valand?, bent vienam vakarui pamir�ti r?pes?ius ir, susib?gus ? �Verdi� restoran? (6275 Spalding Dr Nw, Ste E-1, Norcross, GA 30092), linksmai palinguoti, pa�okti, smagiai padainuoti ir pabendrauti.

Jei kas primir�ote �Sekmadienio� k?ryb?, paklausykite jos ?ia:

http://www.youtube.com/watch?v=Bbk8hseItuc

Bilietai suaugusiems $18, jaunimui iki 18 met? – $9, vaikams iki 12-os – nemokamai.

G?rimus ?sine�ti ? rengin? grie�tai draud�iama – tai “Verdi” restorano reikalavimas.
Iki malonaus susitikimo!

Atlantos LB Valdyba

 

2009 m. kovo 7 d. – Lietuvos nepriklausomyb?s �vent?

Ne taip seniai pamin?jome Vasario 16-?j?, Lietuvos Nepriklausomyb?s dien?. Atlantos lietuvi? bendruomen?s valdyba visus kvie?ia susirinkti ir kartu �v?sti ne ma�iau visiems lietuviams svarbi? Lietuvos Nepriklausomyb?s atgavimo dat?. �ia proga, kovo 7 dien?, organizuojame Ar?no �ebri?no 1974 metais sukurto lietuvi�ko kino

filmo  Velnio nuotaka� per�i?r?.

Renginys vyks Brierfield subdivizijos klube, 500 Briars Bend, Alpharetta, GA 30004, 6 val. vakaro. �? �e�tadienio vakar? ne tik prisiminsime �? nuostab? Lietuvos kinematografo darb?, bet ir pamatysime trumpas i�traukas i� kit? lietuvi�k? film?, toki? kaip �Tadas Blinda� ir kt., bei �auniai pasilinksminsime su lietuvi�k? dain? karaoke.

Kad tur?tume j?g? garsiau dainuoti, pra�ome atsine�ti po l?k�t? maisto sau ir kaimynui. Renginys nemokamas (bus renkamos savanori�kos aukos renginio i�laidoms padengti). Prie� rengin? gal?site susimok?ti nario mokest? 2009 metams.

Iki greito susitikimo !!!

2009 m. sausio 25 d. – Ginto Abariaus ir “Baltic Avenue” koncertas

Gerbiamieji,

Sekmadien?, sausio 25 d. 6:30 v.v. Atlantoje ?vyks Ginto Abariaus ir jo grup?s “Baltic Avenue” koncertas. ??jimas nuo 6:30, koncerto prad�ia – 7:00.

Gintas Abarius – klavi�iniai, vokalas, Jeff Coopedge � gitaros, Steve Bowen � b?gnai.

Lietuvi�ka, amerikieti�ka, ir klausoma, ir �okama muzika!
Vieta – “595 North” Event Venue & Lounge, 595 North Avenue NW, Atlanta GA 30318, esanti �alia Georgia Tech universiteto (www.595north. com). Moderniai perdirbtas buv?s industrinis interjeras, 26 kW garso sistema, profesionalus scenos ap�vietimas, VIP balkonas, vienu �od�iu – “real deal”! (Savait? prie� Abariaus grup?s koncert? �iame klube ?vyks Brandi koncertas).

Parkavimas gatv?je ir kitoje gatv?s pus?je esan?ioje aik�tel?je nemokamas.

??jimas suaugusiems – $25.00, iki 21 met? – $10.00 , iki met? – 12 met? nemokamai.

Jaunesni nei 21-i? met? asmenys bus ?leid�iami tik su t?vais.

Veiks baras, mokama grynais.

I� anksto nor?tume persp?ti, kad klubas licenzijuotas aptarnauti tik 21-eri? ir vyresnio am�iaus lankytojus. Nors �iuo metu licenzijos yra kei?iamos, deja, iki sausio 25 � os situacija grei?iausiai nepasikeis.

Populiariausi, labiausiai i�gars?j? Ginto Abariaus k?riniai yra tautinio himno statuso pasiekusios S?j?d�io laik? dainos “Dieve, laimink Lietuv?” ir “�aukiu a� taut?”. �ios dainos ne kart? buvo atliktos Vytauto Kernagio, ?vairi? estrados �vaig�di? rinktini? ir daugiat?kstantini? lietuvi? samb?ri?.

Dieve, laimink Lietuv?” http://www.youtube.com/watch?v=iz7h958fGqc&feature=PlayList&p=2098BC382D3AB580&playnext=1&index=15

�aukiu a� Taut?”
http://www.youtube.com/watch?v=Y08yP_dCRFQ&feature=PlayList&p=A8607F19AF69E37C&playnext=1&index=27

Kaip dar geriau gal?tume Atlantoje at�v?sti Vasario 16-?j?, nei su �i? muzik??

Atlantoje Gintas Abarius ir “Baltic Avenue” pristatys originalias grup?s kompozicijas i� naujos programos “Jazz Rocks!”  ir garsi? amerikieti�k? tem? aran�uotes blues, rytm & blues, jazz rock ir rock’n roll stiliuose. (muzikos pavyzd�iai http://www.balticavenue.net/)

A fusion of three elements, each retaining their own flavor, Baltic Avenue is a multi-faceted, eclectic blend of jazz, rock and country. Their sound is imaginative and unique, touching the deepest levels of the subconscious. With a wide variety of backgrounds to draw upon, these three musicians have come together as one to create a sound that can touch the soul. They perform pieces from many genres, ranging from soft jazz to fusion, rock to blues, with a hint of country. Baltic Avenue can set the atmosphere desired and will touch the hearts of all who hear them.

G. Abarius yra suk?r?s dain? Vytautui Kernagiui, Janinai Mi�?iukaitei, Stasiui Povilai?iui, Egidijui Sipavi?iui, �ilvinui �vaguliui, Ovidijui Vy�niauskui, Birutei Petrikytei.

Atlantoje Gintas kartu su “Baltic Avenue” pats atliks savo populiariausias dainas,tarp kuri? i�girsime  “Ma�yte”,”Nieko n?r geriau u� darganota or?”,”Daiva”,”Senas T?vo Smuike”,”Atsipra�au”,”�aukiu as Tauta”,”Dieve, laimink Lietuva”.
Kvie?iame nepraleisti progos ir apsilankyti unikaliame renginyje Atlantos padang?je!

 Sausio 25 d. – Visuotinas Atlantos lietuvi? bendruomen?s nari? susirinkimas.

Mieli bendruomen?s nariai,

prane�ame, kad sausio 25 d. 5 v.v., prie� Ginto Abariaus koncert?, 595 North Launge VIP kambariuose ?vyks visuotinas Atlantos Lietuvi? Bendruomen?s nari? susirinkimas. Aptarsime pra?jusius metus, pagalvosime apie ateinan?ius, i�rinksime Valdyba.
Su klausimais arba prane�ti apie savo pageidavimus bei pasi?lymus pra�om ra�ant ? ALB Valdybos e-mail? lietuviaiatlantoje@gmail.com , arba asmeni�kai per bet kur? Valdybos nar?.

VIP patalpa kurioj rinksim?s neypa? didel? – primigtynai si?lytume planuojan?ius ateiti ? s

Website of Lithuanian Americans in Atlanta

%d bloggers like this: