Apie mus

Apie mus

Bendruomenė įsikūrė 1977 metais.

Mūsų tikslai:

 • Suburti Atlantos apylinkių lietuvius ir draugus lietuvybės puoselėjimu.
 • Dalintis informacija ir patirtimi įsitraukiant į Amerikos gyvenimą.
 • Aktyviai dalyvauti Amerikos lietuvių bendruomenės veikloje.

 

Bendruomenės Valdyba: 

e-mail: lietuviaiatlantoje@gmail.com

  • Juozas Kazlauskas – pirmininkas
  • Juras Palukaitis – vice pirmininkas, visuomeniniai ryšiai
  • Šarūnė Stankevičienė – vice pirmininkė, koncertai, kultūros reikalai
  • Virginija Šileikaitė -Thoresen – iždininkė, “Saulės” mokyklos direktorė
  • Margarita Austin – socialiniai reikalai
  • Dalia Gatautienė – kultūriniai reikalai, lietuviškos mišios, koncertai
  • Renata Kazlauskienė – organizaciniai reikalai
  • Dana Runimas-Plazyk – tinklalapio administratorė, naujienlaiškis
  • Raimonda Verbliugevičienė – socialiniai reikalai

 

Kontrolės komisija:  

 • Vilma Janušytė Sneed – pirmininkė
 • Linas Tumasonis
 • Andrius Vegelevičius

 

Valdybos padėjėjai:

 • Silvija Aniulienė
 • Laura Baltrūnas
 • Dovilė Budrytė – akademiniai reikalai
 • Audronė Jagiella
 • Valentas Kairys – organizaciniai reikalai
 • Birutė Laukys
 • Agnė Naujokas – kultūros reikalai
 • Laura Povilaitienė – iždininkės padėjėja
 • Giedrius Stankevičius – antras tinklalapio administratorius, “Jievaro” šokių kolektyvo vadovas
 • Dovilė Tumasonė
 • Darius Turlajus – organizaciniai reikalai

 

Atstovai vietovėse:

Šis puslapis yra kuriamas visų bendruomenės narių pastangomis, prašome rašyti mums, siųsti nuotraukas ir pasiūlymus

 About Us

Community was founded in 1977.

Our Goals are:

 • To bring together Lithuanians and friends from the Atlanta region to maintain and enjoy Lithuanian culture and traditions.
 • To share information and experiences while integrating into American society.
 • To take an active part in the activities of the American Lithuanian community.

 

Community Board: 

e-mail: lietuviaiatlantoje@gmail.com

 • Juozas Kazlauskas – president
 • Juras Palukaitis – vice president, public relations
 • Šarūnė Stankevičienė – vice president, concerts, cultural affairs
 • Virginija Šileikaitė -Thoresen – treasurer, principal of Lithuanian School “Saulė”
 • Margarita Austin – community affairs
 • Dalia Gatautienė – cultural affairs, Lithuanian Mass, concerts
 • Renata Kazlauskienė – organizational affairs
 • Dana Runimas-Plazyk – communications, Newsletter, webmaster
 • Raimonda Verbliugevičienė – community affairs

 

Control Commission:  

 • Vilma Janušytė Sneed – chairlady
 • Linas Tumasonis
 • Andrius Vegelevičius

 

Board assistants:

 • Silvija Aniulienė
 • Laura Baltrūnas
 • Dovilė Budrytė – academic affairs
 • Audronė Jagiella
 • Valentas Kairys – organizational affairs
 • Birutė Laukys
 • Agnė Naujokas – cultural affairs
 • Giedrius Stankevičius – 2nd webmaster, dance group “Jievaras”
 • Laura Povilaitienė – assistant treasurer
 • Dovilė Tumasonė
 • Darius Turlajus – organizational affairs

 

Satellite Clusters Representatives: