Valdybos pranešimai

Aukokite JAV LB Švietimo tarybai paremti lituanistinį švietimą!
We Encourage You To Support The Lithuanian
Educational Council of the USA!

Mieli lietuviško švietimo rėmėjai,

Svietimo TarybaLietuviai, atsiradę JAV nuo 20-to amžiaus pradžios, statė parapijas, steigė organizacijas, kūrė lituanistines mokyklas, ruošė Šiaurės Amerikos dainų šventes ir šokių šventes, spausdino lietuvišką spaudą ir siekė išlaikyti lietuvybę išeivijoje.

Ne viena lituanistinė mokykla jau atšventė 65 gyvavimo metus.

  • Čikagos LM, IL
  • Bostono LM, MA
  • Los Andželo Šv. Kazimiero LM, CA

Dipukų vaikaičiai ir naujai atvykusios šeimos iš Lietuvos siunčia savo vaikus į šias ir į 35 lituanistines mkyklas,  kurios yra plačiosios lietuviškos šeimos jaukus židinys JAV.

Naujos programos, vadovėliai, pratybos kuriamos atsižvelgiant į vaikų nevienodą lietuvių kalbos lygį.

Juk lituanistinėje mokykloje mokiniai gauna tas žinias, kurios sustiprina namuose įgytą meilę savo lietuviškam paveldui.

JAV veikia 39 lituanistinės mokyklos.  Jas lanko virš 2040  mokinių, dirba virš  522 mokytojų ir administratorių.  Svetainė http://www.laikaivaikams.org , supažindinanti vaikus su Lietuva dabar – jos rūpesčiais, jos džiaugsmai, pradėjo savo aštuntus metus.

Jūsų parama suteikia galimybes mokytojų tobulinimui, kuris praturtina lituanistinių mokyklų pamokas, mokyklinių švenčių renginius. Švietimo vajaus metu surinktos aukos būna naudojamos švietimo veiklai.

Jūsų parama skatina neapleisti senelių perduotos užduoties ugdyti lietuvišką dvasią už tėvynės ribų.

Čekius rašyti Lithuanian Educational Council of the USA, ir siųsti:

Lithuanian Educational Council of the USA
c/o Laima Petroliunas
6812 Meadowcrest Drive
Downers Grove, IL 60516

Nuoširdžiai dėkinga,
JAV LB Švietimo taryba

For a PDF with an  English version , click here.

Kviečiame prisidėti prie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus akcijos

Mieli
JAV lietuvių bendruomenės nariai,
Lietuvių bendruomenės iš viso pasaulio padėjo Lietuvos Raudonajam Kryžiui nuo pat jo įsikūrimo. Norėtume bendradarbiauti su Jūsų bendruomene ir kartu padėti pažeidžiamiausiems žmonėms Lietuvoje. Platesnį aprašymą rasite prisegtame Lietuvos Raudonojo Kryžiaus kreipimesi. Taip pat žemiau pridedame video nuorodas į Valdo Adamkaus raginimą padėti pabėgėliams Lietuvoje ir filmukus apie pabėgėlius Lietuvoje.
Prašome Jūsų:
· Prašome pasidalinti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus kreipimusi su Jūsų bendruomenės nariais.
· Aukoti pabėgėliams Jūsų renginių metu (jei reikia idėjų, parašykite ir mielai pagelbėsime).
Pažadame:
· Informuoti apie lėšų panaudojimą.
· Visus paaukojusius pabėgėlių šeimoms paskelbsime mūsų internetiniame puslapyje ir jiems padėkosime.
Nuoroda į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus aukojimo puslapį – http://www.redcross.lt/lt/aukojimas/kampanija-pabegeliams
Nuorodos į filmukus:
Valdo Adamkaus raginimas padėti pabėgėliams Lietuvoje – www.youtube.com/watch?v=y95jtM0vDaA
Zuchra, karo pabėgėlė iš Ukrainos – www.youtube.com/watch?v=bvlD-VLpork
Oleksandras, karo pabėgėlis iš Ukrainos – www.youtube.com/watch?v=rIncpRCO2KY
Aida, karo pabėgėlė iš Sirijos – www.youtube.com/watch?v=_mAW-r-NpHY

Kvietimas prisidėti prie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus akcijos
Mantas Pūtys
Projektų vadovas/Project manager

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija/Lithuanian Red Cross Society
Juozapavičiaus 10A, Vilnius
www.redcross.lt
mantas@redcross.lt

Kvietimas pildyti paraiškas valstybinėms stipendijoms

Gerbiamieji,

Informuojame, kad paskelbtas Lietuvos Respublikos valstybinių stipendijų kvietimas 2016-2017 mokslo metams. Prašome šia informacija pasidalinti su savo bendruomenių nariais.

Užsienio lietuviai, studijuojantys įvairiuose pasaulio universitetuose, gali teikti paraiškas:

  • lietuvių kalbos 2016 m. vasaros (liepos, rugpjūčio mėn.) kursams Lietuvos aukštosiose mokyklose;
  • lituanistikos (baltistikos) studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, studijos vyks 2016 m. rudens (rugsėjo–sausio mėn.) semestre ir (ar) 2017 m. pavasario (vasario–birželio mėn.) semestre.

Išsami informacija pateikiama Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje: www.scholarships.lt

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos ir reikiami dokumentai turi būti atsiųsti kvietimuose nurodytu adresu ir nustatytu laiku  – iki š. m. balandžio 1 d.

Nuoširdžiai,

Laima Liutikienė

JAV LB KV Vicepirmininkė informacijai

informacija@javlb.org / m. 862.215.7519

 


 

Lietuvių Bendruomenės Lietuvos Išeivijos Studentų Stažuotės (LISS) programa
Nuo 1951 metų sėkmingai gyvuojanti ir šiais metais jau 65 – ąjį jubiliejų švenčianti bendruomenė puoselėja ir perduoda išeivijos ateities kartoms Lietuvos kultūrinį ir etninį paveldą. Bendruomenė organizuoja švietimo, kultūrinę, religinę, visuomeninę, socialinę ir kitokią veiklą, dirba kartu su lietuvių sambūriais, informuoja apie Lietuvos įvykius ir lietuvišką veiklą, rūpinasi žmogaus ir pilietinių teisių apsauga, aktyviai remia demokratijos bei ekonominių reformų vystymąsi Lietuvoje, palaiko ryšius su Lietuvos valdžios institucijomis ir lietuviais už JAV ribų.
Prieš keletą metų, JAV ir Kanados lietuvių kilmės studentai su JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos buvusios vykdomosios vicepirmininkės a. a. Birutės Bublienės pagalba ir globa susiorganizavo ir atliko trumpalaikes stažuotes Lietuvoje. Norinčiųjų dalyvauti skaičiui augant nuo 2008 metų JAV LB trumpalaikių stažuočių organizavimas tapo veiklos dalimi, ir buvo sukurta Lietuvos Išeivijos Studentų Stažuotės programa (LISS). Nuo 2010 metų JAV LB pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo Universitetu (VDU). Dalyviai gauna 5 universitetinius kreditus, sustiprina lietuvių kalbos ir kultūros žinias. LISS – tai puiki galimybė studentams tobulintis ir įgyti praktikos savo pasirinktų specialybių srityse.
Nuošalyje nepalikti ir gimnazistai. Jiems skirta programa „Gimnazistai – Lietuvai!”. 16m. sulaukę moksleiviai Lietuvoje ne tik dirba Lietuvos labui talkininkaudami savivaldybių įmonėse, vaikų dienos centruose, senelių namuose, tačiau ir tobulina lietuvių kalbos žinias bei dalyvauja pažintinėse-kultūrinėse kelionėse po Lietuvą.
Susidomėjote? Norinčiųjų dalyvauti LISS programoje paraiškos priimamos iki kovo 15 d. el. paštu: liss@lithuanian-american.org
Stažuočių pradžia: studentams liepos 6 d. – rugpjūčio 12 d, gimnazistams liepos 10 d. – rugpjūčio 6 d.
Daugiau informacijos apie LISS galite rasti: http://www.lithuanian-american.org  arba
FB paskyroje: https://www.facebook.com/LISSinternships
Linkėjimai,
Gintarė Ivanovaitė
LISS koordinatorė

JAV Lietuvių Bendruomenės leidiniai
kJAV LB leidžia du žurnalus, kuriuos jau galima užsisakyti ir internetu (mokant per PayPal). Informaciją apie prenumeratą rasite čia:
 
Raginu užsisakyti šiuos leidinius, jei to dar nepadarėte, ir pasiūlyti juos prenumeruoti savo draugams ir pažįstamiems.
 
Nuoširdžiai, 
Laima Liutikienė
JAV LB KV Vicepirmininkė informacijai

 

Website of Lithuanian Americans in Atlanta

%d bloggers like this: