Apie mus

Apie mus

Bendruomenė įsikūrė 1977 metais.

Mūsų tikslai:

 • Suburti Atlantos apylinkių lietuvius ir draugus lietuvybės puoselėjimu.
 • Dalintis informacija ir patirtimi įsitraukiant į Amerikos gyvenimą.
 • Aktyviai dalyvauti Amerikos lietuvių bendruomenės veikloje.

 

Bendruomenės Valdyba: 

e-mail: lietuviaiatlantoje@gmail.com

 • Juras Palukaitis – pirmininkas
 • Juozas Kazlauskas – vice pirmininkas, organizaciniai reikalai
 • Dana Runimas-Plazyk – vice pirmininkė, komunikacijos, tinklalapis, naujienlaiškis
 • Virginija Šileikaitė -Thoresen – iždininkė, “Saulės” mokyklos direktorė, socialiniai reikalai
 • Margarita Austin
 • Justinas Bartkevičius – fotografas, verslo rodyklė
 • Laima Dobradziejūtė – lietuviškos mišios
 • Dalia Gatautienė – socialiniai reikalai, kultūriniai reikalai, lietuviškos mišios
 • Vykintas Genys
 • Agnė Naujokas – kultūros reikalai
 • Simona Platukytė – socialiniai reikalai
 • Raimonda Verbliugevičienė

 

Kontrolės komisija:  

 • Vilma Janušytė Sneed
 • Linas Tumasonis

 

Valdybos padėjėjai:

 • Dovilė Budrytė
 • Emilis Cicėnas – organizaciniai reikalai
 • Valentas Kairys – organizaciniai reikalai
 • Šarūnė Stankevičienė – kultūros reikalai
 • Giedrius Stankevičius – tinklalapis, “Jievaro” šokių kolektyvo vadovas
 • Laura Povilaitienė – iždininkės padėjėja, jaunimo reikalai
 • Darius Turlajus – organizaciniai reikalai

 

 

Satelitinių telkinių atstovai:

 • Pietinė Džrodžija – Arunas Urbonas,  ( Valdosta, GA )
 • Pietų Karolina – Maja Chiapetta, ( Columbia, SC )  Facebook: Lietuviai P.Karolinoje

Šis puslapis yra kuriamas visų bendruomenės narių pastangomis, prašome rašyti mums, siųsti nuotraukas ir pasiūlymus

 About Us

Community was founded in 1977.

Our Goals are:

 • To bring together Lithuanians and friends from the Atlanta region to maintain and enjoy Lithuanian culture and traditions.
 • To share information and experiences while integrating into American society.
 • To take an active part in the activities of the American Lithuanian community.

 

Community Board: 

e-mail: lietuviaiatlantoje@gmail.com

 • Juras Palukaitis – president
 • Juozas Kazlauskas – vice president, operations
 • Dana Runimas-Plazyk – vice president, communications, Newsletter, webmaster
 • Virginija Šileikaitė -Thoresen – treasurer, principal of Lithuanian School “Saulė”, community affairs
 • Margarita Austin
 • Justinas Bartkevičius – photographer, business directory
 • Laima Dobradziejūtė – Lithuanian Mass
 • Dalia Gatautienė – community affairs, cultural affairs, Lithuanian Mass
 • Vykintas Genys
 • Agnė Naujokas – cultural affairs
 • Simona Platukytė – community affairs
 • Raimonda Verbliugevičienė

 

Control Commission:  

 • Vilma Janušytė Sneed
 • Linas Tumasonis

 

Board assistants:

 • Dovilė Budrytė
 • Emilis Cicėnas – organizational affairs
 • Valentas Kairys – organizational affairs
 • Šarūnė Stankevičienė – cultural affairs
 • Giedrius Stankevičius – webmaster, dance group “Jievaras”
 • Laura Povilaitienė – assistant treasurer, youth affairs
 • Darius Turlajus – organizational affairs

 

 Satellite Clusters Representatives:

 • Southern Georgia – Arunas Urbonas,  ( Valdosta, GA )
 • South Carolina – Maja Chiapetta, ( Columbia, SC )  Facebook: Lietuviai P.Karolinoje